Dženan Đonlagić

Generalni sekretar Demokratske fronte i zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine

Biografija.

Dr. Dženan Đonlagić je rođen 31. maja 1974. godine u Doboju, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu završava u Jelahu, a srednjoškolsko obrazovanje u Gračanici.

Doktor je ekonomskih nauka i redovni profesor na Katedri za finansije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Dodiplomski studij ekonomije i biznisa na engleskom jeziku je završio 1997. godine na prestižnom Međunarodnom Islamskom Univerzitetu u Maleziji (www.iium.edu.my). Poslijediplomski studij i zvanje magistra ekonomskih nauka je stekao 2002. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Zvanje doktora ekonomskih nauka je stekao odbranom doktorske disertacije 2006. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (www.efsa.unsa.ba).

Period 1997. i 1998. godine je, kao diplomirani ekonomista, radio u bosanskohercegovačkoj kompaniji „Fering” d.d. Gračanica. Od oktobra 1998. godine je stalno zaposlen na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Danas, kao redovni profesor, u okviru Katedre za finansije, je univerzitetski nastavnik na predmetima „Monetarne i javne finansije“, Monetarni i fiskalni sistemi Evropske unije“, „Centralno bankarstvo“. Predavanja izvodi i na engleskom jeziku. Oblasti profesionalnog interesovanja su: monetarne finansije, centralno bankarstvo, ekonomika monetarnih integracija, monetarni sistem Evropske unije, javne finansije. Aktivni je učesnik brojnih međunarodnih konferencija i ima objavljene autorske i koautorske naučne radove u prestižnim međunarodnim naučnim bazama podataka. Autor i koautor je do sada  objavljene četiri knjige i to: EVROPSKA MONETARNA UNIJA i BOSNA i HERCEGOVINA iz 2006. godine, JAVNE FINANSIJE, iz 2007. godine, i 2012. godine, te „MONETARNE FINANSIJE“, iz 2015. godine.

Na Univerzitetu u Sarajevu (www.unsa.ba)  je u svojoj dosadašnjoj karijeri obavljao poslove Prodekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, člana Senata Univerziteta u Sarajevu, Predsjedavajućeg grupacije društvenih nauka na Univerzitetu u Sarajevu i Prorektora Univerziteta u Sarajevu. U periodu 2014.-2018. godine zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Od decembra 2018. godine je zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Aktivno se služi engleskim jezikom. Sa suprugom Sanelom, kćerkom Farah i sinom Erminom živi u Sarajevu.

b_170410002

 

POZICIJA U STRANCI

Generalni sekretar

POZICIJA U VLASTI

Zastupnik u Parlamentarnoj skupštini BiH

KONTAKT

generalnisekretar@fronta.ba

Vijesti.

Najnovije pisane izjave i saopštenja.

Video.

Najnovija gostovanja i izjave za medije.

Media kit.  

BIOGRAFIJA

FOTOGRAFIJE

dzonlagic

Zato idemo do kraja za građansku državu Bosnu i Hercegovinu jednaku za sve!

Sekretarijat Demokratske fronte

 

Adresa: Radićeva br. 8, 71 000 Sarajevo

Telefon: +387 (0)33 710 400

Fax: +387 (0)33 711 620

E-mail: sekretarijat@fronta.ba

Copyright © 2022 – Demokratska fronta – Design by AL