Statut Demokratske fronte

Drugi redovni Kongres


Sarajevo, 09. oktobar 2021. godine

I – Uvod

Član 1.
(Načela djelovanja)


(1) Demokratska fronta je politička stranka socijal-demokratskog političkog usmjerenja (u daljnjem tekstu: Stranka), utemeljena kao organizacija slobodno i dobrovoljno udruženih građana Bosne i Hercegovine, radi ostvarivanja političkih ciljeva demokratskim oblikovanjem političke volje građana i učešća na izborima, u skladu sa demokratskim principima. 

(2) Demokratska fronta je otvorena za sve građane koji prihvataju Program i Statut Stranke. 

(3) Stranka djeluje na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine na osnovu svog političkog Programa, a u skladu sa ovim Statutom.

II – Opće odredbe

Član 2.
(Predmet Statuta)

Ovim Statutom politička stranka Demokratska fronta uređuje i utvrđuje: svoj naziv, znak, sjedište, ciljeve, prava i obaveze članova, oblike organiziranja po teritorijalnom principu i unutrašnju organizaciju, organe i tijela Stranke, načine njihova izbora i opoziva, imenovanja i smjenjivanja, trajanje mandata, sredstva za rad, način informiranja javnosti, prestanak rada, te druga pitanja od interesa za članstvo i rad Stranke.

 

Član 3.
(Naziv i sjedište Stranke)

(1) Naziv Stranke je Demokratska fronta.

(2) Stranka se punim i skraćenim nazivom koristi na latiničnom i/ili na ćiriličnom pismu.

(3) Naziv Stranke na engleskom jeziku je Democratic front.

(4) Skraćeni naziv Stranke je DF.

(5) Stranka ima svojstvo pravnog lica.

(6) Sjedište Stranke je u Sarajevu, ulica Radićeva br. 8.
(7) Sjedište Stranke se može promijeniti odlukom Glavnog odbora.

(8) Stranka je pravno lice i upisana je u registar političkih stranaka kod nadležnog
organa u Bosni i Hercegovini.

(9) Stranku zastupa i predstavlja predsjednik Stranke, a u slučaju njegove
spriječenosti, ili ovlaštenjem Predsjednika Stranke, Generalni sekretar.

(10) Predsjednik DF može ovlastiti druge osobe da zastupaju i predstavljaju DF u skladu s ovim Statutom.

 

Član 4.
(Simboli Stranke)

(1) Stranka ima svoj znak i zastavu.

(2) Znak je zasječeni dvobojni štit koji se sastoji iz dva dijela. Gornji desni dio je stilizovani trougao narandžaste boje sa natpisom Demokratska fronta, na latiničnom ili ćiriličnom pismu, odnosno inicijalima DF, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Donji, lijevi dio je stilizovano jedro plave boje sa sedam bijelih petokrakih zvijezda u nizu, od kojih su krajnja gornja i donja prikazane samo djelomično,  koji simbolizira put Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji.
(3) Zastava je narandžaste boje. Na sredini zastave nalazi se stilizovano jedro plave boje sa sedam bijelih zvijezda u nizu. Gore, desno od plavog jedra na narandžastoj podlozi nalazi se bijelim slovima napisan naziv Demokratska fronta na latiničnom ili ćiriličnom pismu, ili skraćenica DF, na latiničnom ili ćiriličnom pismu.

 

Član 5.
(Pečat Stranke)


(1) Stranka ima pečat.

(2) Pečat je okruglog oblika promjera 50 mm u čijem je središtu znak Stranke opisan u članu 4. ovog Statuta, a po obodu tekst ”Demokratska fronta” (latinično i ćirilično pismo) i tekst na engleskom jeziku “Democratic front”.
(3) Pečat teritorijalno determiniranih organizacionih jedinica je okruglog oblika promjera 30 mm u čijem je središtu znak Stranke opisan u članu 4. ovog Statuta, a po obodu tekst ”Demokratska fronta” i sa nazivom teritorijalne organizacije, na latiničnom i čirilićnom pismu.

 

Član 6.
(Dan Stranke)

 

(1) Dan Stranke je 07.04. (april/travanj).

(2) Način obilježavanja Dana Stranke uređuje se odlukom Predsjedništva Stranke.

(3) DF može dodjeljivati nagrade i priznanja za doprinos jačanju, izgradnji, afirmaciji i ostvarivanju programskih ciljeva Stranke. Priznanja i nagrade, kao i način  dodjele uređuje Glavni odbor posebnom odlukom.

 

Član 7.
(Informiranje javnosti)

(1) Rad Stranke je javan.

(2) Javnost rada i djelovanja članstva, organizacija, organa i Stranke u cjelini osigurava se organiziranjem javnih skupova, tribina, okruglih stolova, putem sredstava javnog informiranja, putem internetskih stranica i na druge načine.
(3) Zvanična komunikacija Stranke s javnošću odvija se posredovanjem ovlaštenih zvaničnika, Sekretarijata Stranke, na način kako to utvrdi Predsjedništvo Stranke.

(4) Informiranje članstva je obavezujuće za sve jedinice organizovanja.

(5) Organi Stranke mogu raspravljati i odlučivati bez prisustva javnosti.

 

Član 8.
(Rodna neutralnost termina)

Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene. jednako  na rod, kao i na muški i ženski spol.

III – OSNOVNI CILJEVI STRANKE

Član 9.
(Osnovni principi i ciljevi Stranke)

(1) U skladu sa programskim opredjeljenjima i principima Stranke, osnovni ciljevi su:

 1. a) sekularno republikansko državno uređenje i građanska parlamentarna demokratija sa ciljem afirmacije koncepta građanskog društva;
  b) očuvanje i afirmacija državnog identiteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine;
  c) socijalna pravda i društvena solidarnost, čemu je garant država;
 2. d) zaštita i unapređenje ljudskih prava, temeljnih sloboda i zaštita, očuvanje i afirmacija porodice;
 3. e) vladavina prava i afirmacija pravne sigurnosti;
 4. f) razvoj tržišne privrede i zaštita državne i privatne svojine;
 5. g) ostvarivanje i zaštita prava radnika, osoba koje žive od rada i na temelju svog rada uključujući i pravo na sindikalno organizovanje;

h)ostvarivanje partnerskih odnosa sa sindikatima;

 1. i) regionalna saradnja, te integracija u europske i euroatlantske strukture;
 2. j) decentralizacija i ravnomjeran regionalni razvoj;
 3. k) afirmacija antifašizma kao civilizacijske tekovine savremenog svijeta;
  l) zaštita i unapređenje životne sredine.
 4. m) borba protiv svih vrsta diskriminacije, afirmacija rodne ravnopravnosti, zajamčenih prava ljudi na zdravstvenu i socijalna sigurnost i zaštita, obrazovanje, radna, porodična i druga prava;
 5. n) borba protiv aparthejda, svakog oblika fašizma, rasizma, nacionalne i vjerske netrpeljivosti, svakog oblika diktature, partiokratije, korupcije i kriminala;
 6. o) očuvanje kulturnog i socijalnog identiteta;
 7. p) zaštita kulturne i prirodne baštine, te čovjekove okoline;

 (2) Programska opredjeljenja i principi Stranke se detaljno regulišu kroz javne politike.

 

Član 10.
(Ostvarivanje ciljeva)

 

(1) Programske ciljeve Stranka ostvaruje djelovanjem u javnom životu i vršenjem vlasti djelujući u skladu sa principima demokratske političke kulture, uz upotrebu svih demokratskih sredstava, ustrajavajući na poštivanju ustavnosti i zakonitosti;
(2) Jedan od mogućih oblika djelovanja Stranke jesu predizborne ili postizborne koalicije, o čemu odlučuju organi Stranke, u skladu sa Statutom.

 

Član 11.
(Saradnja sa drugim strankama, organizacijama ili udruženjima)

(1) Stranka sarađuje s drugim partijama/strankama, organizacijama, pokretima i udruženjima istih ili sličnih programskih načela i ciljeva.
(2) Stranka se može na osnovu odluke Predsjedništva Stranke, a uz prethodnu saglasnost Glavnog odbora, učlanjivati u međunarodna udruženja srodnih stranaka, ako to pridonosi ostvarivanju njenih programskih ciljeva.

Jednakost ljudi, država, ustavnost i zakonitost, socijalna pravda – važniji su i vredniji od same Stranke i od bilo kojeg pojedinca u Stranci, jer Stranka je podređena upravo tim vrijednostima.

IV – ČLANSTVO U STRANCI

Član 12.
(Uslovi članstva)

(1) Stranka je otvorena za sve građane koji prihvataju programska opredjeljenja i Statut Stranke.

(2) Stranka funkcionira na principima uzajamne solidarnosti članova i subordinacije organa.

(3) Sve funkcije u Stranci jednako su dostupne svim članovima bez obzira na rasu, boju kože, jezik, nacionalno ili etničko porijeklo, vjeru, članstvo u sindikatu ili drugom udruženju osnovanom u skladu sa zakonom, invaliditet, zdravstveno stanje, dob, spol, bračni ili porodični status, trudnoću, interspolnost, rod, seksualnu orijentaciju, socijalni status, društveno porijeklo, imovinsko stanje ili bilo koje drugo lično svojstvo ili opredjeljenje.     

Član 13.
(Vrste članstva)

(1) Stranka okuplja članove i počasne članove kojima je odobreno članstvo, te simpatizere Stranke.

(2) Prijem u Stranku može biti odobren samo osobi koja je prihvatila Program i Statut Stranke.

Član 14.
(Član Stranke)

Član Stranke može biti svaki punoljetan građanka/građanin Bosne i Hercegovine, koji prihvata ciljeve i principe Stranke, poštuje ustavno-pravni poredak i zakone Bosne i Hercegovine, odgovorno izvršava obaveze članice/člana propisane ovim Statutom i koji nema prepreka u smislu člana 22. ovog Statuta.

Član 15.
(Počasni član Stranke)

(1) Stranka može imati svoje počasne članove o čemu odluku donosi Predsjedništvo Stranke.

(2) Počasno članstvo u Stranci može biti odobreno i osobama koje nisu državljani Bosne i Hercegovine.

(3) O počasnim članovima vodi se poseban registar.

Član 16.
(Simpatizeri Stranke)

(1) Pojedinci koji nisu članovi stranke, ali žele svojim znanjem i aktivnostima da doprinesu jačanju demokratskih vrijednosti, u skladu sa Statutom i Programom Stranke, djeluju kao simpatizeri Stranke.

(2) Evidenciju simpatizera vodi Sekretarijat Stranke.
(3) Registar simpatizera vodi se u sjedištu Stranke.

Član 17.
(Prijem u članstvo)

(1) O prijemu u članstvo Stranke odlučuje nadležni općinski odbor/gradski odbor.
(2) Kandidat za člana Stranke, popunjen i potpisan zahtjev za prijem u članstvo podnosi jednom od organa Stranke , potvrđujući na taj način da prihvata Program i Statut DF.

(3) Ukoliko je zahtjev podnesen direktno Sekretarijatu Stranke ili organu po mjestu boravišta, Generalni sekretar ili organ po mjestu boravišta kandidata u roku od sedam dana od prijema zahtjeva isti proslijeđuje nadležnom općinskom/gradskom odboru po prebivalištu kandidata.

(4) Ukoliko postoje opravdani razlozi za uskraćivanje članstva kandidatu, nadležni općinski odbor po prebivalištu Stranke, dužan je zahtjev za prijem dostaviti Generalnom sekretaru uz pisano mišljenje sa obrazloženim razlozima za uskraćivanje članstva, te pribavljeno mišljenje kantonalnog/regionalnog odbora.
(5) Zahtjev za prijem u članstvo, Predsjedništvo Stranke će odbiti samo u slučaju da ima preporuku da kandidat ne treba biti primljen u Stranku iz opravdanih razloga.
(6) Osoba kojoj je odbijen zahtjev, ima pravo na prigovor Nadzornom odboru Stranke u roku od 15 dana od dana prijema odluke o odbijanju zahtjeva.
(7) Odluka Nadzornog odbora je konačna.

Član 18.
(Evidencija članstva)

(1) Članovi i počasni članovi dobivaju člansku kartu na kojoj je upisan njegov status (član ili počasni član).

(2) Evidenciju članstva vodi Sekretarijat Stranke.

(3) O članovima Stranke vodi se registar. Izgled, sadržaj registra, postupak upisa i brisanja članova, te način raspolaganja podacima o članovima utvrđuje se pravilnikom koji donosi Predsjedništvo Stranke.

(4) Registar članstva se vodi u sjedištu Stranke.

Član 19.
( Prava članova)

(1) Član Stranke ima pravo:

 1. a) da bira i bude biran u organe Stranke,
 2. b) da kandiduje i da se kandiduje za sve funkcije u Stranci, u skladu sa procedurama definisanim u Pravilima izbornog postupka Stranke i/ili ovim Statutom;
 3. c) da ravnopravno učestvuje u aktivnostima Stranke;
 4. d) da slobodno izražava mišljenja i gledišta koja su drugačija od mišljenja većine;
 5. e) da bude informiran o aktivnostima Stranke;
 6. f) da Statutarnoj komisiji uputi zahtjev za tumačenje odredbi Statuta;
 7. g) da ostvaruje i druga prava u skladu sa Statutom i drugim aktima Stranke.

Član 20.
(Obaveze članova)

(1) Član Stranke ima obavezu:

 1. a) da prihvata program i Statut Stranke,
 2. b) da zastupa i aktivno sprovodi politiku Stranke i odluke organa Stranke,
 3. c) da radi na očuvanju ugleda Stranke,
 4. d) da svojim angažmanom u izbornoj kampanji aktivno doprinosi uspjehu stranke na izborima,
 5. e) da redovno plaća članarinu,
 6. f) da učestvuje u kreiranju i ostvarivanju politike Stranke,
 7. g) da se pridržava Statuta i Programa Stranke,
 8. h) da provodi odluke organa Stranke, 
 9. i)  da javno iskazuje svoje mišljenje,
 10. j)  da pridobiva nove članove Stranke,
 11. k) da bude informiran o svim pitanjima i aktivnostima organa Stranke, 
 12. l)  da se zalaže za unapređenje međusobnih odnosa i štiti ugled članova,
 13. m) da se kontinuirano politički obrazuje, 
 14. n) da ispunjava i druge obaveze u skladu sa Statutom i ostalim aktima Stranke.

Član 21.
(Članarina)

(1) Odluku o obavezi plaćanja i visini članarine donosi Predsjedništvo Stranke.

(2) Evidenciju o plaćanju članarine vodi Sekretarijat Stranke.

(3) Član koji je kandidat za bilo koju funkciju u Stranci, te kandidat na izborima za organe zakonodavne i izvršne vlasti je dužan redovno plaćati članarinu.

(4) Član Stranke može materijalno, finansijski i na drugi način pomagati Stranku u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka, ali ne može po tom osnovu ostvarivati dodatna ili posebna prava.

(5) Član koji nije izmirio dospjelu članarinu na dan održavanja Kongresa ili raspisivanja unutarstranačkih izbora, ne može učestvovati u izbornim procesima za organe Stranke kao glasač, kandidat ili delegat Kongresa. 

(6) Član koji nije izmirio članarinu na dan raspisivanja lokalnih ili općih izbora u Bosni i Hercegovini, ne može biti kandidat ispred Stranke na izborima za zakonodavne organe vlasti bilo kojeg nivoa, odnosno za pozicije u organima izvršne vlasti ili drugim pozicijama koje se imenuju na prijedlog DF.

Član 22.
(Prepreke za članstvo u Stranci)


(1) Članstvo u Stranci nespojivo je sa članstvom u drugoj stranci/partiji u Bosni i Hercegovini.

(2) Član Stranke ne može biti član druge organizacije, udruženja ili pokreta čije je djelovanje nespojivo sa Programom Stranke.

(3) Član stranke ne može biti osoba pravomoćno osuđena za izvršenje sljedećih kaznenih djela: protiv ustavnog poretka BiH i sigurnosti, ratnog zločina, protiv čovječnosti ili drugih vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, kao ni osoba koja je po bilo kom zakonskom osnovu pravomoćno osuđena na zatvorsku kaznu a za koju se ne može izreći uslovna/uvjetna osuda.

(4) Član stranke ne može biti osoba za koju se utvrdi da bi njeno članstvo štetilo ostvarenju programskih ciljeva i osnovnih principa Stranke.

Član 23.
(Prestanak članstva)

(1) Članstvo u Stranci prestaje istupanjem ili isključenjem.

(2) Iz Stranke se istupa davanjem pisane izjave.

(3) Isključenje iz Stranke izriče se za:

 1. a) članstvo, djelovanje i kandidaturu u drugoj stranci/partiji;
 2. b) davanje potpisa podrške drugoj stranci/partiji ili nezavisnom kandidatu bez saglasnosti nadležnog organa Stranke;
 3. c) djelovanje koje je u suprotnosti s osnovnim principima i ciljevima Stranke;
 4. d) kršenje Statuta Stranke;
 5. e) nepoštivanje obaveza od strane vijećnika/odbornika, odnosno zastupnika/poslanika/delegata i nosilaca izvršne vlasti i izvršnih funkcija;
 6. f) ponašanje ili djelo kojim se nanosi ozbiljna šteta ugledu Stranke.
 7. g) prelazak u samostalne poslanike odnosno vijećnike/odbornike;
 8. h) neplaćanje članarine u periodu od  godinu dana  ako svoju obavezu ne izvrši u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog upozorenja.


(4) Član Stranke ne može ponovo pristupiti Stranci prije isteka roka od dvije
godine od dana isključenja iz Stranke.

(5) Nosiocu funkcije ili članu organima Stranke prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran, prestankom članstva u Stranci, podnošenjem ostavke ili odlukom organa koji ga je izabrao.

(6) Članu organa Stranke koji neopravdano odsustvuje uzastopno sa tri ili više sjednica organa Stranke, ili odsustvuje sa više od 50% sjednica u periodu od godinu dana, prestaje mandat u tom organu.

Član 24.
(Mirovanje članstva)

(1) Na zahtjev člana, Predsjedništvo Stranke donosi odluku o mirovanju njegovog članstva.

(2) Ukoliko je član koji je podnio zahtjev za mirovanje članstva istovremeno i član bilo kojeg organa Stranke, na bilo kojem nivou, miruje mu funkcija i u tom organu.
(3) Tokom mirovanja članstva, miruju sva prava i obaveze iz ovog Statuta.

 

V – ODNOSI U STRANCI

Član 25.
(Princip demokratskog jedinstva)

(1) Odnosi u Stranci se zasnivaju na principu demokratskog jedinstva, koji uključuje:
a) poštivanje slobode mišljenja i slobode izražavanja unutar Stranke,
b) uvažavanje odluka većine i obavezu njihovog ostvarivanja u praksi,

 1. c) prava manjine i svakog pojedinca da zadrži i u Stranci izražava vlastito mišljenje i gledišta, pod uslovom da nisu u suprotnosti sa programskim ciljevima, principima i ovim Statutom.

Član 26.
(Donošenje odluka)

(1) Ukoliko Statutom Stranke nije drugačije određeno, organ Stranke donosi odluke na sjednici kojoj prisustvuje većina izabranih članova i na kojoj se za prijedlog odluke izjasni većina prisutnih.

(2) U svim organima Stranke, glasanje se u pravilu vrši javno, osim kad taj organ odluči drugačije.

(3) Svaki član Stranke može zatražiti da se određeno pitanje stavi na dnevni red i da nadležni organ Stranke o njemu odluči.

Član 27.
(Izbor članova organa Stranke)

(1) Glavni odbor svojom odlukom, na prijedlog Predsjednika Stranke, raspisuje unutarstranačke izbore za sve nivoe Stranke.

(2) Predsjedništvo Stranke, na prijedlog Predsjednika Stranke, donosi Pravila izbornog postupka kojima se utvrđuju kriteriji i postupak izbora članova organa Stranke.
(3) Mandat organa Stranke i njegovom članu traje, u pravilu, četiri godine.

Član 28.
(Rodna, dobna, nacionalna i teritorijalna zastupljenost)

(1) U organima Stranke na nivou države uvažava se rodna, dobna, nacionalna i teritorijalna zastupljenost.

(2) Nadležni organ Stranke svojom odlukom o kandidovanju i izboru članova organa Stranke obezbjeđuje mehanizme za ostvarivanje adekvatne rodne zastupljenosti, prema kojima bi u organima bilo najmanje 40 % članova manje zastupljenog spola, osim ukoliko ne postoje objektivna mogućnost za to.
(3) Nadležni organ Stranke svojom odlukom o kandidovanju i izboru članova organa Stranke obezbjeđuje mehanizme za ostvarivanje adekvatne dobne zastupljenosti, prema kojima bi u organima bilo najmanje 30% članova mlađih od 35 godina i najmanje 10% starijih od 55 godina.

(4) Nadležni organ Stranke svojom odlukom o kandidovanju i izboru članova organa Stranke obezbjeđuje mehanizme za ostvarivanje adekvatne etničke zastupljenosti.

VI – ORGANIZACIJA STRANKE

Član 29.
(Opća načela organizacije)

Stranka je organizovana kao jedinstvena politička organizacija koja obuhvata cjelokupno članstvo i sve organizacijske oblike Stranke na području Bosne i Hercegovine.

Član 30.
(Teritorijalna organizacija Stranke)

(1) Stranka je organizirana na teritorijalnom principu, počev od mjesne zajednice, općine/opštine, grada, kantona, regije i na nivou države Bosne i Hercegovine.
(2) Stranka svoj rad i aktivnosti provodi putem sljedećih organizacijskih oblika:

– Organi Demokratske fronte na nivou države Bosne i Hercegovine;
– Mjesne organizacije DF-a, kao osnovne jedinice organizovanja;

– Općinske/Opštinske organizacije DF-a;

– Gradske organizacije/organizacija Brčko distrikta BiH DF-a;

– Kantonalne/regionalne organizacije DF-a,

– U mjestima, općinama, gradovima i kantonima/regijama gdje nisu formirane organizacije DF-a djelovat će povjerenici, odnosno povjerenstva DF-a.

Član 31.
(Područje lokalne organizacije)

(1) Organizacije Stranke nižeg i srednjeg nivoa organiziranja su:
Skupština mjesne organizacije, Mjesni odbor, Skupština općinske/opštinske organizacije, Općinski/opštinski odbor, Predsjedništvo Općinskog/Opštinskog odbora, Gradski odbor, Predsjedništvo Gradskog odbora, Kantonalni odbor, Predsjedništvo Kantonalnog odbora, Skupština Kantonalnog odbora, Skupština regionalnog odbora, Predsjedništvo Regionalnog odbora.

 

VI. 1. – ORGANI STRANKE NA NIVOU BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 32.
(Organi i političke funkcije Stranke)

(1) Organi Demokratske fronte na državnom nivou su:

– Kongres,

– Glavni odbor,
– Predsjednik,
– Predsjedništvo,
– Nadzorni odbor.

 

(2) Političke funkcije u Stranci su:

     – Predsjednici i potpredsjednici, odnosno povjerenici Stranke na svim nivoima 

       organizovanja,

     – Generalni sekretar Stranke i

     – Sekretari organizacija svih nivoa organizovanja u Stranci.

(3) Kolegijalni i inokosni organi u obavljanju svojih nadležnosti donose odluke, instrukcije i druge opće i pojedinačne akte u skladu sa ovim Statutom.

Član 33.
(Kongres Stranke)

(1) Kongres je najviši organ Stranke i njegove odluke obavezne su za sve članove i organe Stranke.

(2) Kongres se saziva prema potrebi, a najmanje jednom u četiri godine, na osnovu odluke Predsjednika stranke ili Glavnog odbora, i može biti redovni ili vanredni.

(3) Pripremama za održavanje Kongresa rukovodi Odbor kojeg imenuje Predsjednik Stranke.

(4) Odlukom o sazivanju Kongresa, Predsjednik Stranke ili Glavni odbor utvrđuju ukupan broj delegata, pri čemu svaka općinska/gradska organizacija participiraju sa najmanje jednim delegatskim mjestom. Ostatak delegatskih mjesta raspodjeljuje se među kantonalnim/regionalnim organizacijama proporcionalno broju registrovanih birača u svakom kantonu/regiji a unutar kantona/regija, u pravilu, proporcionalno broju registrovanih birača u opštinama gradovima sa područja odnosne kantonalne/regionalne organizacije. 

(5) Zastupnici i delegati DF-a zakonodavnih tijela kantonalnog, entitetskog i državnog nivoa su članovi Kongresa po funkciji. 

(6) Na Kongres se obavezno pozivaju Predsjednik i članovi Predsjedništva Stranke, Generalni sekretar Stranke, članovi Glavnog odbora, članovi Nadzornog odbora, predsjednici kantonalnih/regionalnih odbora, predsjednici općinskih odnosno gradskih odbora, odbora Brčko distrikta BiH   i svi izabrani zvaničnici u izvršnoj vlasti na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou.

(7) Kongres utvrđuje politiku Stranke, donosi Program i Statut Stranke na prijedlog Predsjednika Stranke, donosi deklaracije i rezolucije po određenim temama, ocjenjuje rad organa koje bira, te rješava druga pitanja u skladu sa Poslovnikom o radu i ovim Statutom.

(8) Kongres bira: Glavni odbor Stranke, Predsjednika Stranke i Nadzorni odbor Stranke.
(9) Osim prijedloga Glavnog odbora, kandidata za Predsjednika Stranke može, na samome Kongresu, predložiti i najmanje jedna četvrtina prisutnih delegata Kongresa.
(10) Na prijedlog Predsjednika Stranke ili Glavnog odbora, Kongres može donijeti i odluku o prestanku rada Stranke, o spajanju s drugom partijom/strankom, te o postupanju sa imovinom Stranke u takvim slučajevima. Ova odluka se donosi dvotrećinskom većinom svih delegata Kongresa.
(11) Kongres može početi sa radom kada se osigura prisustvo najmanje dvije trećine pozvanih delegata. Kvorum za rad i pravosnažno odlučivanje Kongresa čini natpolovična većina ukupnog broja pozvanih delegata. Odluke na Kongresu se donose natpolovičnom većinom prisutnih delegata.
(12) Kongres donosi Poslovnik o radu.

Član 34.
(Glavni odbor)

(1) Glavni odbor je najviši organ političkog rukovođenja i ostvarivanja politike Stranke između dva Kongresa.

(2) Glavni odbor se sastoji od 90 članova. 

(3) Ispred svakog općinskog/gradskog vijeća u kojem Stranka ima svoje vijećnike/odbornike, na prijedlog Predsjednika Stranke, delegira se po jedan vijećnik odbornik za člana Glavnog odbora, ispred svake kantonalne skupštine u kojoj Stranka ima svoje zastupnike delegira se po jedan zastupnik za člana Glavnog odbora na prijedlog Predsjednika Stranke, te po jedan zastupnik entitetskih predstavničkih tijela i državnog predstavničkog tijela u kojima Stranka ima svoje zastupnike, na prijedlog Predsjednika Stranke.  

(4) Ostatak članova Glavnog odbora bira se na način da kantonalne/regionalne organizacije utvrđuju prijedlog kandidata za članove Glavnog odbora, u skladu sa ovim Statutom, pri čemu svaka od ovih organizacija dostavlja spisak potrebnog broja predloženih kandidata uvećan za 50%.

(5) Mjesta u Glavnom odboru za izbor članova iz prethodnog stava ovog člana raspodjeljuju se među kantonalnim/regionalnim organizacijama, te unutar kantonalnih/regionalnih oganizacija među općinskim/gradskim organizacijama, po kriterijima broja registrovanih birača i postignutog izbornog rezultata, što su kriteriji koji će se jednako vrednovati u tom pogledu.

(6) Predsjednik Stranke, u konsultaciji sa potpredsjednicima, Generalnim sekretarom i predsjednicima kantonalnih/regionalnih organizacija, predlaže članove Glavnog odbora sa dostavljenih kandidatskih listi.

(7) Glavni odbor:

– bira i razrješava Predsjednika Glavnog odbora i tri potpredsjednika;

– na prijedlog Predsjednika Stranke, donosi odluku o raspisivanju unutarstranačkih izbora;

– utvrđuje pravce i ciljeve, kao i opće aktivnosti Stranke između dva Kongresa, te prati njihovo ostvarivanje i za svoj rad odgovara Kongresu;
– vrši ocjenu usaglašenosti programa i politike Kongresa stranke i daje političke smjernice za djelovanje stranke i njenih organa između Kongresa;
– najmanje jedanput godišnje razmatra, rad zastupničkih/poslaničkih klubova na državnom, entitetskom nivou, kantonalnom i nivou Brčko Distrikta BiH, te nosilaca funkcija u izvršnoj vlasti na svim nivoima;

– uz prethodnu saglasnost Predsjednika Stranke, može da pokrene postupak utvrđivanja ili izmjene Programa Stranke ili izmjena i dopuna Statuta Stranke, kao i drugih dokumenata koji se razmatraju na Kongresu, do o njima raspravlja, te da njihov prijedlog uputi Predsjedniku Stranke na dalje postupanje, koji je ovlašteni predlagač za donošenje ovih akata;

– najmanje jedanput godišnje razmatra ostvarivanje Programa Stranke,

– odgovoran je za provođenje odluka Kongresa Stranke,

– donosi odluku o održavanju redovnog i vanrednog Kongresa Stranke,

– utvrđuje stavove Stranke o ekonomskim i socijalnim pitanjima,

– na prijedlog Predsjedništva Stranke utvrđuje kriterije za izbor kandidata za sve organe Stranke,

– analizira izbornu aktivnost i rezultate izbora,

– donosi odluke i opće akte određene ovim Statutom,

– donosi odluku o organizovanju i djelovanju članova Stranke u inostranstvu,

– analizira rad zastupnika Stranke u državnom i entitetskim parlamentima na zajedničkoj sjednici sa klubovima zastupnika,

– najmanje jednom godišnje analizira rad kantonalnih/regionalnih organizacija,

– usvaja Etički kodeks Stranke,

– donosi odluke o članstvu Stranke u međunarodnim asocijacijama,

– vrši i druge nadležnosti, u skladu sa Statutom.

(10) Glavni odbor može formirati stalne ili privremene komisije i druga radna tijela čiji članovi ne moraju biti članovi Glavnog odbora.
(11) Komisije i druga radna tijela Glavnog odbora podnose Glavnom odboru najmanje jedanput godišnje izvještaj o svome radu.

 (12) Glavni odbor održava sjednice prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.
(13) Glavni odbor donosi Poslovnik o radu.

Član 35.
(Predsjednik Glavnog odbora)

(1) Sjednicu Glavnog odbora saziva predsjednik Glavnog odbora.
(2) Predsjednik Glavnog odbora saziva sjednicu na zahtjev Predsjednika Stranke, samoincijativno ili na zahtjev najmanje jedne trećine članova Glavnog odbora.

(3) Predsjednik Glavnog odbora dužan je sazvati sjednicu Glavnog odbora u roku

od sedam dana od dana prijema prijedloga.

(4) Ukoliko predsjednik Glavnog odbora ne sazove sjednicu Glavnog odbora u predviđenom roku, sjednicu u roku od tri dana saziva jedan od potpredsjednika Glavnog odbora, a ukoliko isti to ne učine sjednicu Glavnog odbora saziva saziva Predsjednik Stranke.

(5) Dnevni red sjednice Glavnog odbora predlaže predsjednik i potpredsjednici Glavnog odbora, uz prethodno usaglašavanje i saglasnost Predsjednika Stranke.

 

Član 36.
(Predsjednik Stranke)

(1) Predsjednik Stranke rukovodi Strankom, rukovodi radom Predsjedništva, stara se o provođenju odluka Kongresa Stranke i Glavnog odbora Stranke, osigurava jedinstvo i cjelovito funkcioniranje Stranke, te zastupa njezine interese u odnosima s državnim organima i sa drugim partijama/strankama, predstavlja i zastupa Stranku u javnom, političkom životu i pravnom prometu.

 

(2) Kandidata za Predsjednika Stranke mogu da predlože najmanje 3 kantonalna/regionalna odbora uključujući i gradski odbor Brčko Distrikt.

(3) Za Predsjednika je izabran kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova prisutnih delegata Kongresa. Ako nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, izbor se ponavlja između dva kandidata koji su dobili najviše glasova. Izabran je kandidat koji u drugom krugu glasanja dobije više glasova. 

(4) Predsjednik Stranke za svoj rad odgovara Kongresu, a između dva Kongresa Glavnom odboru.
(5) Mandat Predsjednika, izabranog na redovnom kongresu, traje četiri godine.

(6) Mandat Predsjednika, izabranog na vanrednom kongresu, traje do održavanja redovnog kongresa, a najduže jednu godinu.
(7) Funkcija Predsjednika i funkcija člana Glavnog odbora su nespojive.

 

Član 37.

(Nadležnosti Predsjednika Stranke)

(1) Predsjednik predstavlja i zastupa Stranku, u skladu sa Statutom o čemu redovno izvještava Predsjedništvo Stranke.

(2) Predsjednik Stranke:

– osigurava harmonizaciju programa u politikama stranke i djelovanju predstavnika Stranke u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, koordinira rad parlamentarnih klubova stranke i nosilaca izvršnih funkcija stranke na svim nivoima, osigurava primjenu usvojenih političkih principa i pravaca, te rukovodi kampanjom i kreiranjem predizbornih programa i zadužen je za kreiranje političkih poruka stranke;

– imenuje i razrješava Generalnog sekretara Stranke, Izvršnog sekretara Stranke i potpredsjednike Stranke;

– raspisuje izbore u Stranci;

– predlaže Predsjedništvu Stranke Pravila izbornog postupka za provođenje unutarstranačkih izbora; 

– utvrđuje prijedlog Statuta ili njegovih izmjena i dopuna, te prijedlog Programa Stranke, nakon provedene rasprave na Predsjedništvu Stranke;

–  utvrđuje vijećničke/odborničke liste Stranke i kandidate za načelnike i gradonačelnike, na prijedlog predsjednika kantonalnog/regionalnog odbora na čijoj se teritoriji općina/grad nalazi, te  prethodno provedenu raspravu na Predsjedništvu Stranke;

– utvrđuje liste kandidata Stranke za kantonalna, entitetska i državno predstavničko tijelo, na prijedlog predsjednika kantonalnog/regionalnog odbora, te uz prethodno provedenu raspravu na Predsjedništvu Stranke; 

– donosi konačnu odluku o sastavu kompenzacijskih lista za sve nivoe izbora u BiH;

– na prijedlog predsjednika kantonalnog odbora/odbora Brčko Distrikta BiH, i uz prethodno provedenu raspravu na kantonalnom odboru/odboru Brčko Distrikta BiH, utvrđuje konačan prijedlog kandidata za izvršne političke funkcije na nivou kantona/Brčko Distrikta koji upućuje Predsjedništvu Stranke na konačnu potvrdu, ;

– utvrđuje prijedlog kandidata za izvršne političke funkcije na entitetskom i državnom nivou i isti prosljeđuje Predsjedništvu Stranke na konačnu potvrdu; 

– saziva i predsjedava stalnim i povremenim radnim grupama u Stranci,

– vrši i druge nadležnosti potrebne za funkcionisanje Stranke, u skladu sa ovim Statutom.

(3) Predsjednik Stranke samonicijativno ili na prijedlog predsjednika kantonalnog/regionalnog odbora, predsjednika Glavnog odbora ili svakog člana Predsjedništva Stranke iz članstva isključuje člana Stranke koji djeluje suprotno Ustavu, zakonu, Statutu Stranke, Etičkom kodeksu Stranke ili protiv interesa demokratskog društva, suprotno politici Stranke ili koji svojim djelovanjem narušava suverenitet, teritorijalni integritet i političku nezavisnost Bosne i Hercegovine.

(4) Na prijedlog Predsjednika Stranke, Predsjedništvo može donijeti poseban Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti članova Stranke i sankcijama.

(5) Predsjednik Stranke predstavlja i zastupa Stranku, te između dvije sjednice Predsjedništva Stranke punovažno donosi odluke o kojima podnosi informaciju Predsjedništvu na prvoj narednoj sjednici. 

Član 38.
(Potpredsjednici Stranke)

(1) Stranka ima potpredsjednike, koje imenuje Predsjednik Stranke na period od 4 godine.

(2) Potpredsjednici Stranke pomažu u radu i za svoj rad odgovaraju Predsjedniku Stranke.

(3) Potpredsjednici mogu biti zaduženi za pojedina područja ostvarivanja programskih ciljeva Stranke.

Član 39.
(Predsjedništvo Stranke)

(1) Predsjedništvo Stranke se sastoji od 31 člana. Predsjedništvo Stranke čine: Predsjednik Stranke, potpredsjednici Stranke, Generalni sekretar Stranke, Izvršni sekretar Stranke, predsjednik Glavnog odbora Stranke, predsjednici kantonalnih/regionalnih organizacija, predsjednik organizacije Brčko Distrikta, predsjednici klubova zastupnika u zakonodavnim tijelima kantona, entiteta i države, a ukoliko u određenom zakonodavnom tijelu Stranka nema svoj klub zastupnika, onda jedan od zastupnika na prijedlog Predsjednika Stranke.

(2) Predsjedništvom predsjedava i njegove sjednice saziva Predsjednik Stranke ili Generalni sekretar po ovlaštenju Predsjednika, u situacijama kada to ne može učiniti Predsjednik Stranke zbog objektivne nemogućnosti.

(3) Predsjedništvo sjednice održava najmanje jedanput mjesečno. 

(4) Broj članova Predsjedništva može se povećati kooptiranjem članova u cilju osiguranja efikasnosti i funkcionalnosti ovog tijela, o čemu odlučuje Predsjednik Stranke.

Član 40.

(Nadležnosti predsjedništva Stranke)

 (1) Predsjedništvo je zaduženo za izvršno i političko upravljanje Strankom s ciljem njenog organiziranog i kontinuiranog djelovanja u političkom i javnom životu.

(2) Predsjedništvo Stranke:

– raspravlja i zauzima stavove o političkim pitanjima;

– na prijedlog Predsjednika Stranke, raspravlja i odlučuje o stupanju Stranke u predizborne ili postizborne koalicije na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou;

– na prijedlog Predsjednika Stranke imenuje Centralni izborni štab i organizira izbornu kampanju, te utvrđuje izborni program za državni, entitetski i kantonalni nivo;

– na prijedlog Predsjednika Stranke, potvrđuje kandidate Stranke za izvršne političke funkcije organima javne vlastiti države, entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH;

– utvrđuje prijedlog akata koje donosi Glavni odbor;

– na prijedlog Predsjednika Stranke, imenuje predsjednika zastupničkog/poslaničkog kluba ili kluba delegata u Parlamentarnoj Skupštini BiH i u entitetskim parlamentima;

– na prijedlog Predsjednika Stranke donosi odluku o formiranju općinskog/gradskog i kantonalnog/regionalnog odbora, u skladu sa ovim Statutom;

– na prijedlog Predsjednika Stranke raspravlja o kandidatskim listama na svim nivoima i o kandidaturama na svim nivoima;

– na prijedlog Predsjednika Stranke donosi Pravila izbornog postupka za provođenje unutarstranačkih izbora;

– na prijedlog Predsjednika Stranke, potvrđuje prijedlog imenovanja na izvršne političke funkcije na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou;

– obavlja i druge poslove na ostvarivanju programskih ciljeva Stranke, u skladu sa ovim Statutom.

(3) Predsjedništvo Stranke, kao kolektivno tijelo, za svoj rad odgovara Glavnom odboru i ,na prijedlog Predsjednika Stranke, i može da podnosi na razmatranje i odlučivanje pitanja od važnijeg političkog značaja.

(4) Ako su članovi Stranke, sjednicama Predsjedništva Stranke mogu, bez prava odlučivanja, prisustvovati lica imenovana na izvršne inokosne političke funkcije.

(5) Predsjednik Stranke može privremeno ili trajno suspendovati članstvo svakog člana u Predsjedništvu Stranke, u slučaju posebnih okolnosti, kada lice u pitanju svojim djelovanjem narušava Statut Stranke, demokratske vrijednosti, te ustavne, zakonske i druge norme na snazi.  

(6) Izabrani zastupnici u entitetskim i državnom predstavničkom tijelu i nosioci izvršnih političkih funkcija obavezno dostavljaju materijale za svaku sjednicu, odmah po njihovom prijemu, Predsjedniku Stranke ili jednom od potpredsjednika Stranke kojeg Predsjednik ovlasti. Predsjednik Stranke može sazvati sjednicu Predsjedništva Stranke radi zauzimanja političkih stavova kojih su se zastupnici i nosioci izvršnih političkih funkcija dužni pridržavati.

(7) Predsjedništvo, na prijedlog Predsjednika Stranke, donosi Poslovnik o radu.

Član 41.

(Obustavljanje od izvršenja)

(1) Predsjednik Stranke dužan je obustaviti od izvršenja svaki akt donesen od strane Predsjedništva i drugih organa Stranke, koji je protivustavan ili protivzakonit, koji je u suprotnosti sa drugim propisima ili Statutu Stranke ili se njime nanosi šteta društvenoj zajednici ili demokratskom društvu, te je o tome dužan izvijestiti organ koji je akt donio sa smjernicama za dalje postupanje.

(2) Predsjednik Stranke može obustaviti od izvršenja svaki akt Predsjedništvu i drugih organa Stranke ukoliko se tim aktom nanosi šteta politici Stranke ili ugledu Stranke, te je o tome dužan izvijestiti organ koji je akt donio sa smjernicama za dalje postupanje.

Član 42.
(Raspuštanje općinskog/gradskog i kantonalnog/regionalnog odbora od strane Predsjednika Stranke)

(1) Predsjednik Stranke, na vlastitu inicijativu ili na prijedlog predsjednika kantonalnog/regionalnog odbora, može raspustiti općinski/gradski odbor, odnosno, kantonalni/regionalni odbor, ukoliko utvrdi da djeluje suprotno ustavu, zakonu, drugim propisima, Statutu Stranke ili interesima države i građana ili suprotno politici Stranke ili koji djeluje u suprotnosti sa demokratskim vrijednostima. 

(2) Ukoliko raspusti odbore iz stava (1) ovog člana, Predsjednik Stranke svojom odlukom formira Povjereništvo.

(3) Broj članova i sastav Povjereništva uređuje se odlukom iz prethodnog stava ovog člana. 

(4) Predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora, na vlastitu inicijativu ili na prijedlog općinskog/gradskog odbora ili njegovog predsjednika, može raspustiti općinski/gradski odbor, ukoliko utvrdi da djeluje suprotno Ustavu, zakonu, drugim propisima, Statutu Stranke ili interesima države i građana ili suprotno politici Stranke ili koji djeluje u suprotnosti sa demokratskim vrijednostima.

(5) U slučaju iz prethodnog stava ovog člana, najmanje polovina članova općinskog/gradskog odbora ili predsjednik odnosnog općinskog/gradskog odbora ima pravo žalbe koja se podnosi Predsjedniku Stranke u roku od 8 dana od dana dostavljanja odluke o raspuštanju.

(6) Predsjednik Stranke u roku od 8 dana od dana dostavljanja, žalbu iz prethodnog stava ovog člana može odbiti ili prihvatiti.

(7) Ukoliko Predsjednik Stranke žalbu prihvati, odnosni općinski/gradski odbor  neće biti raspušten.

(8) Ukoliko je odluku o raspuštanju donio predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora samoinicijativno, u slučaju prihvatanja žalbe iz stava (5) ovog člana, danom stupanja na snagu odluke o prihvatanju žalbe prestaje mandat predsjednika kantonalnog/regionalnog odbora.

(9) Ukoliko je odluku o raspuštanju donio predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora na prijedlog predsjednika odnosnog općinskog/gradskog odbora, u slučaju prihvatanja žalbe iz stava (5) ovog člana, danom stupanja na snagu odluke o prihvatanju žalbe prestaje mandat predsjednika općinskog/gradskog odbora.

 (10) Ukoliko Predsjednik Stranke ne donese odluku po žalbi u utvrđenom roku, smatra se da je žalba odbijena.

Član 43.
(Nadzorni odbor)

(1) Nadzorni odbor je kontrolno-nadzorni organ Stranke.

(2) Nadzorni odbor broji pet članova koje bira Kongres, na prijedlog Predsjednika Stranke, na period od četiri godine. 

(3) Nadzorni odbor na prvoj konstituirajućoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

(4) Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugog organa Stranke.

(5) Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Kongresu i Predsjedniku Stranke.

(6) Nadzorni odbor kontroliše prihode i rashode Stranke, te način upravljanja imovinom koja je u vlasništvu Stranke ili kojom Stranka raspolaže po nekom drugom osnovu.

(7) Nadzorni odbor jedanput godišnje podnosi Predsjedništvu Stranke izvještaj o unutrašnjoj kontroli finansijskog poslovanja.

(8) Nadzorni odbor donosi Poslovnik o radu.

Član 44.
(Statutarna komisija)

(1) Statutarna komisija ima tri člana koje bira i razrješava Predsjedništvo stranke, na prijedlog Predsjednika Stranke.

(2) Statutarna komisija za svoj rad odgovara Predsjedništvu i Predsjedniku Stranke.

(3) Statutarna komisija na prvoj konstituirajućoj sjednici bira svog predsjednika.

(4) Statutarna komisija tumači Statut i druga akta Stranke, te odlučuje o usklađenosti akata i o nadležnostima organa Stranke.

(5) Odluka, odnosno, tumačenje Statutarne komisije konačno je za sve organe i članove Stranke.

(6) Članovi Statutarne komisije ne mogu biti članovi drugog organa Stranke.
(7) Mandat Statutarne komisije vezan je za mandat Predsjedništva Stranke.
(8) Statutarna komisija donosi Poslovnik o radu.

Član 45.
(Generalni sekretar) 

(1) Generalnog sekretara Stranke imenuje Predsjednik Stranke na period od četiri godine.

(2) Generalni sekretar Stranke:

– prati ostvarivanje osnovnih principa političkog djelovanja Stranke, te predlaže Predsjedniku i Predsjedništvu Stranke neophodne mjere i aktivnosti za političko djelovanje; 

– prati ostvarivanje programskih političkih ciljeva i predlaže Predsjedniku i Predsjedništvu Stranke neophodne mjere za njihovo provođenje; 

– prati stanje javnog mnijenja i predlaže mjere za adekvatno komuniciranje sa javnošću i predstavljanje politike, nosilaca funkcija i kandidata Stranke; 

– prati aktivnosti političkih subjekata i priprema strategiju Stranke s tim u vezi, u konsultaciji sa Predsjednikom Stranke, 

– posebno se stara o organizacionom jačanju i osposobljavanju organizacija Stranke;

– pomaže predsjednicima organa Stranke na svim nivoima u sazivanju sjednica i organizaciji rada;

– brine se i odgovoran je za izvršavanje odluka Predsjednika, Predsjedništva, Glavnog i Nadzornog odbora te Statutarne komisije u saradnji sa Izvršnim sekretarom;

– usklađuje rad općinskih, gradskih i kantonalnih/regionalnih organizacija;
– prema potrebi vrši koordinaciju rada sekretara kantonalnih/regionalnih odbora u saradnji sa Izvršnim sekretarom;

– koordinira rad interesnih oblika organizovanja u okviru Stranke;

– usklađuje rad savjeta organiziranih na nivou Stranke, te obavlja i druge poslove

u skladu sa ovim Statutom i odlukama organa Stranke.

(3) Generalni sekretar za svoj rad odgovara Predsjedniku i Predsjedništvu Stranke, te može prijevremeno biti razriješen odlukom Predsjednika Stranke ukoliko se utvrdi da ne izvršava svoje dužnosti u skladu sa Statutom, da djeluje suprotno interesima države, građana ili Stranke, suprotno politici stranke ili demokratskim vrijednostima. 

Član 46.
(Izvršni sekretar)

(1)Izvršnog sekretara Stranke imenuje Predsjednik Stranke na period od 4 godine.

(2) Izvršni sekretar stranke:

 1. a) u koordinaciji sa Generalnim sekretarom prati ostvarivanje osnovnih principa političkog djelovanja  Stranke.
 2. b) u koordinaciji sa Generalnim sekretarom prati ostvarivanje programskih političkih ciljeva.
 3. c) u koordinaciji sa Generalnim sekretarom posebno  se stara o organizacionom jačanju i osposobljavanju organizacija Stranke; 
 4. d) zajedno sa Generalnim sekretarom pomaže predsjednicima organa Stranke na svim nivoima u sazivanju sjednica i organizaciji rada;

(3) Izvršni sekretar rukovodi Sekretarijatom, brine o organizaciji rada i stručnom i operativnom izvršavanju poslova i zadataka i predlaže Predsjedništvu imenovanje članova Sekretarijata.

(4)Brine o prihodima i rashodima Stranke, upravlja njenom imovinom, vodi brigu o zaposlenim licima, brine o sticanju, čuvanju, zaštiti i otuđenju imovine Stranke, organizira finansiranje aktivnosti Stranke, te obavlja i druge poslove finansijsko-poslovnog karaktera. 

(5) Izvršni sekretar izrađuje finansijski plan Stranke za svaku fiskalnu godinu, te koordinira izradu finansijskih planova i izvještaja organizacija Stranke.

(6) Dostavlja godišnji finansijski plan Predsjedništvu Stranke i Nadzornom odboru na usvajanje.

 (7) Izvršni sekretar, sa Generalnim sekretarom, izrađuje Izvještaj o finansijskom poslovanju Stranke u prethodnoj godini i podnosi ga Predsjedništvu Stranke i Nadzornom odboru na usvajanje.

(8) Po funkciji, izvršni sekretar je ovlaštena osoba za podnošenje finansijskih izvještaja Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, uz pribavljeno mišljenje Nadzornog odbora Stranke, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Radne zajednice.

(9) U slučaju objektivne spriječenosti Generalnog sekretara da obavlja svoje dužnosti, Izvršni sekretar obavlja istovremeno dužnost Generalnog sekretara Stranke do povratka Generalnog sekretara ili do imenovanja novog Generalnog sekretara Stranke.

(10) Izvršni sekretar stranke  za svoj rad odgovara Predsjedniku, te može prijevremeno biti razrješen odlukom Predsjednika stranke ukoliko se utvrdi da ne izvršava svoje dužnosti u skladu sa Statutom, da djeluje suprotno interesima države, građana ili stranke, suprotno politici stranke ili demokratskim vrijednostima.

Član 47.
(Sekretarijat/Tajništvo)

(1) Stranka ima Sekretarijat za obavljanje stručnih i administrativnih poslova.

(2) Radom Sekretarijata rukovodi Izvršni sekretar Stranke.

(3) Odluku o formiranju službi Sekretarijata donosi Predsjednik Stranke na prijedlog Izvršnog sekretara.

(4) Predsjedništvo donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata, na prijedlog Predsjednika Stranke, u konsultaciji sa Izvršnim sekretarom.

Član 48.
(Politička akademija) 

(1) Stranka ima Političku akademiju.

(2) Politička akademija osniva se odlukom Predsjedništva Stranke.

(3) Cilj osnivanja Političke akademije jest političko obrazovanje i usavršavanje, te podizanje nivoa političke komunikacije i kulture dijaloga članova Stranke.

(4) U okviru Političke akademije, formiraju se stručna i savjetodavna Vijeća za određene oblasti javnih politika.

(5) Za svoj rad Politička akademija odgovara Predsjedniku Stranke, Generalnom sekretaru i Predsjedništvu Stranke.

Član 49.
(Provođenje unutarstranačkih izbora)

Procedura provođenja unutarstranačkih izbora za sve organizacijske oblike Stranke propisuje se Pravilima izbornog postupka Stranke koje donosi Predsjedništvo Stranke, na prijedlog Predsjednika Stranke.

Član 50.
(Kooptiranje u stranačkim organima)

Predsjednik Stranke je jedini ovlašten da po potrebi dopuni organe Stranke dodatnim članovima radi uspostavljanja teritorijalne, nacionalne, spolne i dobne ravnoteže u svrhu ostvarenja programskih ciljeva Stranke, a ne više od 30% članova u odnosu na izabrani broj članova.

Član 51.
(Oblici interesnog organizovanja)

(1) U stranci se mogu formirati oblici interesnog organizovanja, a što će se regulisati posebnim pravilima koje reguliše i donosi Predsjedništvo Stranke.

 

VI. 2. – ORGANIZACIJE NA NIVOU MJESNE ZAJEDNICE

Član 52.
(Mjesne organizacije)

(1) Organizacija Stranke na nivou mjesne zajednice (u daljem tekstu: Mjesna organizacija) predstavlja osnovni oblik organizovanja i djelovanja Stranke.

(2) Mjesnu organizaciju čine svi članovi Stranke na području odnosne mjesne zajednice.
(3) Skupštinu mjesne organizacije čine svi članovi sa područja odnosne mjesne zajednice koji se odazovu na redovni godišnji sastanak mjesne organizacije.

(4) Skupština mjesne organizacije je izborno/izvještajnog karaktera i održava se najmanje jednom godišnje.

(5) Skupština mjesne organizacije bira članove i predsjednika Mjesnog odbora, donosi godišnji plan rada i razmatra godišnji izvještaj o radu Mjesnog odbora.

(6) Mjesni odbor, u pravilu, čini između pet i petnaest članova koji su birani u skladu s Pravilima izbornog postupka Stranke i svi članovi koji se odazovu na izbornu sjednicu Mjesne organizacije mogu birati i biti birani.

(7) Mjesni odbor inicira i usmjerava političku aktivnost u Mjesnoj organizaciji, prati njezino ostvarivanje i realizuje odluke viših organa Stranke.

(8) Mjesni odbor i predsjednik Mjesnog odbora biraju se na period od 4 godine.

(9) Predsjednik Mjesnog odbora rukovodi radom Mjesnog odbora, redovno obavještava članstvo o svim poduzetim aktivnostima, te Predsjednika općinskog/gradskog odbora o svim usvojenim inicijativama i odlukama.

(10) Predsjednik Mjesnog odbora saziva sjednicu Mjesnog odbora samoinicijativno ili na zahtjev natpolovične većine članova Mjesnog odbora u roku od tri dana od datuma prijema zahtjeva.

(11) Ukoliko Predsjednik Mjesnog odbora ne sazove sjednicu u predviđenom roku, odbije prijedlog za sazivanje sjednice ili na drugi način pokuša izbjeći njezino sazivanje, sjednicu u roku od pet dana saziva predsjednik općinskog/gradskog odbora i određuje člana općinskog/gradskog odbora koji će tu sjednicu voditi.

(12) Ukoliko Predsjedništvo općinske/gradske organizacije Stranke utvrdi da nije moguće organizovati izbore u osnovnoj organizaciji, može imenovati povjerenika za tu organizaciju. 

(13) Osnovna organizacija Stranke učestvuje u svim raspravama o ključnim političkim pitanjima, kao i o svim ključnim pitanjima Stranke, može uputiti prijedloge i inicijative svim organima Stranke, uključujući i Kongres, evidentira i ističe kandidate za sve funkcije u Stranci.

(14) Stručno-tehničku pomoć u organiziranju i radu osnovne organizacije Stranke pruža Predsjedništvo i sekretar općinske/gradske organizacije Stranke.

VI. 3. – ORGANIZACIJE NA NIVOU GRADA/OPĆINE/OPŠTINE

Član 53.
(Skupština Opštinske/općinske organizacije)

(1) Skupštinu općinske organizacije čine izabrani predstavnici mjesnih odbora, a broj članova Skupštine utvrđuje predsjedništvo odnosnog općinskog/gradskog odbora, ili predsjedništvo Stranke u slučaju da se predsjedništvo općinskog/gradskog odbora ne može sastati iz objektivnih razloga, na prijedlog predsjednika općinskog/gradskog odbora.

(2) Prilikom utvrđivanja broja delegata iz svakog mjesnog odbora u obzir će se uzeti broj registrovanih birača sa područja svake mjesne zajednice, te aktivnosti i rezultati svakog mjesnog odbora.

(3) Skupština općinske/gradske organizacije je izborno/izvještajnog karaktera i održava se najmanje jednom godišnje.

(4) Skupština općinske/gradske organizacije bira predsjedavajućeg i dva zamjenika predsjedavajućeg Skupštine općinske/gradske organizacije, članove općinskog/gradskog odbora i predsjednika općinskog/gradskog odbora, u skladu s Pravilima izbornog postupka Stranke koja donosi Predsjedništvo Stranke na prijedlog Predsjednika Stranke.

(4) Predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Skupštine općinske/gradske organizacije biraju se iz reda članova Skupštine općinske/gradske organizacije.

Član 54.
(Općinski/Gradski odbor)

(1) Broj članova općinskog/gradskog odbora, u pravilu, odgovara broju mjesnih zajednica ili broju vijećnika/odbornika u opštinskom/gradskom vijeću/skupštini na području odnosne općine/grada.

(2) Općinski/gradski odbor može biti proširen u odnosu na broj članova iz prethodnog stava ovog člana kooptiranjem u članstvo, o čemu odluku donosi općinski/gradski odbor natpolovićčnom većinom prisutnih članova, na prijedlog predsjednika općinskog/gradskog odbora. 

 (3) Općinski/gradski odbor čine predsjednici mjesnih odbora po funkciji, čije članstvo verifikuje Skupština općinskog/gradskog odbora.

(4) Između dvije sjednice Skupštine općinske/gradske organizacije, u slučaju da dođe do promjene na poziciji predsjednika mjesnog odbora, novi predsjednik mjesnog odbora kooptira se u članstvo općinskog/gradskog odbora, što se verifikuje na narednoj sjednici Skupštine općinske/gradske organizacije.

(5) Preostala mjesta u općinskom/gradskom odboru raspodjeljuju se, u pravilu, prema broju registrovanih birača sa područja svake mjesne zajednice, te prema aktivnostima i rezultatima mjesnih odbora, u skladu sa odlukom predsjednika općinskog/gradskog odbora.

(6) Općinski/gradski odbor se formira odlukom Predsjedništva Stranke, na prijedlog Predsjednika Stranke, te u konsultaciji sa predsjednikom kantonalnog/regionalnog odbora.

(7) Sjednicama gradskog/općinskog odbora obavezno prisustvuju, bez prava odlučivanja osim ukoliko nisu članovi odbora, članovi Predsjedništva Stranke, Kantonalnog odbora i Glavnog odbora te izabrani i imenovani dužnosnici Stranke sa teritorije odnosne općine/grada.

(8) Načelnik općine, predsjedavajući općinskog vijeća/predsjednik skupštine općine, te predsjednik kluba vijećnika/odbornika, ukoliko su članovi Stranke, a nisu članovi općinskog odbora, obavezno prisustvuju sjednicama općinskog odbora, bez prava odlučivanja.

(9) Općinski/gradski odbor bira tehničkog sekretara općinske/gradske organizacije.

Član 55.

(Nadležnosti općinskog/gradskog odbora)

(1) Općinski/gradski odbor inicira i usmjerava političku aktivnost u općinskoj/gradskoj organizaciji, prati njezino ostvarivanje i realizuje odluke organa Stranke višeg nivoa.

(2) Općinski/gradski odbor:

– može formirati stalne ili povremene komisije ili savjete čiji članovi ne moraju biti članovi općinskog odbora;

– na prijedlog predsjednika općinskog/gradskog odbora bira općinski izborni štab;

– utvrđuje izborni program za lokalne izbore i prati njegovu realizaciju;

– provodi raspravu, na prijedlog predsjednika općinskog/gradskog odbora, o kandidatima za načelnika/gradonačelnika općine/grada i prijedlogu kandidatske liste za vijeća/skupštine općine/grada;

– može organizirati zborove članova Stranke i javne tribine s ciljem razmatranja pojedinih unutarstranačkih ili društvenih pitanja;

– najmanje jedanput godišnje razmatra ostvarivanje izbornog programa na nivou općine i o tome u pisanoj formi informira Predsjedništvo Stranke i Kantonalni odbor;

– na prijedlog predsjednika općinskog/gradskog odbora i uz prethodnu saglasnost Kantonalnog odbora i Predsjednika Stranke, donosi odluku o stupanju u predizborne ili postizborne koalicije na nivou odnosne općine/grada,

– vrši i druge nadležnosti potrebne za funkcionisanje općinske/gradske organizacije i adekvatno vođenje politike na lokalnom nivou, u skladu sa ovim Statutom.

Član 56.
(Predsjednik općinskog/gradskog odbora)

(1) Predsjednik općinskog/gradskog odbora rukovodi radom općinskog/gradskog odbora, saziva sjednice općinskog/gradskog odbora i predsjedništva općinskog/gradskog odbora, predstavlja u javnosti općinski/gradski odbor, te koordinira rad općinskog odbora sa organima Stranke višeg nivoa.

(2) Predsjednik općinskog/gradskog odbora saziva sjednicu odbora samoinicijativno ili na zahtjev natpolovične većine članova općinskog/gradskog odbora.

(3) Predsjednik općinskog/gradskog odbora dužan je da sazove sjednicu odbora u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva.

(4) Ukoliko predsjednik općinskog/gradskog odbora ne sazove sjednicu u predviđenom roku, odbije prijedlog za sazivanje sjednice ili na drugi način pokuša izbjeći njezino sazivanje, sjednicu u roku od pet dana saziva predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora, te određuje člana kantonalnog/regionalnog odbora koji će tu sjednicu voditi.

(5) Predsjednik općinskog/gradskog odbora, nakon provedene rasprave na sjednici odbora, utvrđuje prijedlog kandidata za načelnika/gradonačelnika i prijedlog vijećničke/odborničke liste, te iste dostavlja predsjedniku kantonalnog/regionalnog odbora na dalji postupak u skladu sa ovim Statutom.

(6) Konačnu odluku u pogledu kandidatura iz prethodnog stava ovog člana donosi Predsjednik Stranke, nakon provedene rasprave na sjednici Predsjedništva Stranke, u skladu sa ovim Statutom, te je ista obavezujuća za sve.

(7) Predsjednik općinskog/gradskog odbora privremeno ili trajno suspenduje članstvo svakog člana općinskog/gradskog odbora u ovom odboru, u slučaju posebnih okolnosti, kada lice u pitanju svojim djelovanjem narušava Statut Stranke, demokratske vrijednosti ili ustavne, zakonske i druge norme na snazi ili , Etički kodeks Stranke, o čemu izvještava predsjednika kantonalnog/regionalnog odbora i Predsjednika Stranke.  

(8) Predsjednik općinskog/gradskog odbora može podnijeti prijedlog predsjedniku kantonalnog/regionalnog odbora za isključenje iz članstva člana Stranke koji djeluje suprotno ustavu, zakonu, drugim propisima, Statutu Stranke, ili protiv interesa demokratskog društva, suprotno politici Stranke ili koji svojim djelovanjem narušava suverenitet, teritorijalni integritet i političku nezavisnost Bosne i Hercegovine.

(9) Po prijedlogu iz prethodnog stava ovog člana predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora može donijeti odluku o isključenju iz članstva, prijedlog odbiti ili ga proslijediti Predsjedniku Stranke na odlučivanje.

(10) Ukoliko je, na osnovu prijedloga predsjednika općinskog/gradskog odbora, predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora donio odluku o isključenju iz članstva, lice na koje se odnosi ova odluka ima pravo žalbe Predsjedniku Stranke u roku od 8 dana od dana dostavljanja predmetne odluke.

(11)   Predsjednik Stranke u roku od 8 dana od dana dostavljanja, žalbu iz prethodnog stava ovog člana može odbiti ili prihvatiti.

(12) Ukoliko Predsjednik Stranke ne donese odluku po žalbi u utvrđenom roku, smatra se da je žalba odbijena.

(13) Ukoliko je prijedlog iz stava (9) ovog člana proslijeđen Predsjedniku Stranke na odlučivanje, odluka po prijedlogu donosi se u roku od 8 dana od dana dostavljanja.

(14) Ukoliko Predsjednik Stranke ne donese odluku u roku iz prethodnog stava ovog člana, prijedlog se proslijeđuje predsjedniku kantonalnog/regionalnog odbora na konačno odlučivanje, u kojem slučaju je donesena odluka konačna.

(15) Predsjednik općinskog/gradskog odbora može raspustiti mjesni odbor na području odnosne općine/grada zbog neaktivnosti, loših izbornih rezultata ili kršenja Statuta ili odluka organa Stranke.

(16) Predsjednik općinskog/gradskog odbora predstavlja i zastupa općinski/gradski odbor, te između dvije sjednice općinskog/gradskog odbora punovažno donosi odluke o kojima podnosi informaciju odboru na prvoj narednoj sjednici.

Član 57.

(Obustavljanje od izvršenja)

(1) Predsjednik općinskog/gradskog odbora dužan je obustaviti od izvršenja svaki akt donesen od strane općinskog/gradskog odbora koji je protivustavan ili protivzakonit, koji je u suprotnosti sa drugim propisima ili sa Statutom Stranke ili se njime nanosi šteta društvenoj zajednici ili demokratskom društvu, te je o tome dužan izvijestiti kantonalni/regionalni odbor.

(2) Predsjednik općinskog/gradskog odbora može obustaviti od izvršenja svaki akt donesen od strane općinskog/gradskog odbora ukoliko se tim aktom nanosi šteta politici Stranke ili ugledu Stranke, te je o tome dužan izvijestiti kantonalni/regionalni odbor.

Član 58.
(Zamjenik predsjednika općinskog/gradskog odbora)

(1) Predsjednik općinskog/gradskog odbora imenuje i razrješava zamjenika predsjednika općinskog/gradskog odbora.

(2) Predsjednik općinskog/gradskog odbora može imenovati i više zamjenika, u slučaju potrebe.

(3) Zamjenik predsjednika općinskog/gradskog odbora pomažue u radu i za svoj rad odgovara predsjedniku općinskog/gradskog odbora.

(4) Zamjenici mogu biti zaduženi za pojedina područja ostvarivanja programskih ciljeva Stranke na nivou općine/grada.

Član 59.
(Predsjedništvo općinskog/gradskog odbora)

(1) Predsjedništvo općinskog odbora je organ izvršnog i koordinativnog karaktera čiji se članovi imenuju i biraju iz reda članstva općinskog/gradskog odbora.

(2) Predsjedništvo općinskog odbora u pravilu čini jedna trećina članova Općinskog odbora.

(3) Dvije trećine članova Predsjedništva općinskog/gradskog odbora imenuje i razrješava predsjednik općinskog/gradskog odbora, dok jednu trećinu bira općinski odbor većinom glasova po principu slobodne kandidature svakog člana.  

(4) Predsjedništvo općinskog odbora u pravilu zasjeda između sjednica Općinskog odbora, priprema prijedloge dnevnog reda i materijale za sjednice općinskog odbora i operativno izvršava sve odluke ili prenosi inicijative višim organima Stranke.

Član 60.

Izabrani vijećnici/odbornici općinskih/gradskih vijeća/skupština općina obavezno dostavljaju materijale za svaku sjednicu ovih tijela, odmah po njihovom prijemu, predsjedniku općinskog/gradskog odbora koji može sazvati sjednicu predsjedništva ili općinskog/gradskog odbora radi zauzimanja političkih stavova kojih su se vijećnici/odbornici dužni pridržavati.

VI. 4. – ORGANIZACIJE NA NIVOU GRADOVA I BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 61.
(Područje Gradske organizacije)

 1. Za sve općine koje po zakonu dobiju status grada, primjenjuju se odredbe ovog Statuta koji se odnose na općinske organizacije.
 2. Za Brčko Distrikt primjenjuju se odredbe ovog Statuta koji se odnose na kantonalne/regionalne organizacije.

VI. 5. – ORGANIZACIJE NA NIVOU KANTONA I REGIJA

Član 62.

(Skupština kantonalne/regionalne organizacije/odbora)

(1) Skupštinu kantonalne/regionalne organizacije/odbora čine izabrani predstavnici općinskih/gradskih odbora, a broj članova Skupštine utvrđuje predsjedništvo odnosnog kantonalnog/regionalnog odbora, ili predsjedništvo Stranke u slučaju da se predsjedništvo kantonalnog/regionalnog odbora ne može sastati iz objektivnih razloga, na prijedlog predsjednika kantonalnog/regionalnog odbora.

(2) Prilikom utvrđivanja broja delegata iz svakog općinskog/gradskog odbora u obzir će se uzeti broj registrovanih birača sa područja svake općine/grada, te aktivnosti i rezultati pojedinih općinskih/gradskih organizacija.

(3) Skupština kantonalnog/regionalnog odbora je izborno/izvještajnog karaktera i održava se, u pravilu, najmanje jednom godišnje.

(4) Skupština kantonalnog/regionalnog odbora bira predsjedavajućeg i dva zamjenika predsjedavajućeg Skupštine, članove kantonalnog/regionalnog odbora i predsjednika kantonalnog/regionalnog odbora, u skladu s Pravilima izbornog postupka Stranke koja donosi Predsjedništvo Stranke na prijedlog Predsjednika Stranke.

(5) Predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Skupštine kantonalnog/regionalnog odbora biraju se iz reda članova Skupštine.

Član 63.
(Kantonalni/regionalni odbor)

(1)Kantonalni odbor formira se za područje svakog kantona na području eniteta Federacija Bosne i Hercegovine, a na području eniteta Republika Srpska uspostavljaju se najmanje 3 regionalna odbora u skladu sa odlukom Predsjedništva Stranke, a na prijedlog Predsjednika Stranke.

(2) Broj članova kantonalnog odbora, u pravilu, odgovara broju zastupnika u skupštini kantona. Broj članova regionalnog odbora utvrđuje predsjedništvo regionalnog odbora na prijedlog predsjednika regionalnog odbora.

(3) Kantonalni/regionalni odbor može biti proširen u odnosu na broj članova iz prethodnog stava ovog člana kooptiranjem u članstvo, o čemu odluku donosi kantonalni/regionalni odbor natpolovićčnom većinom prisutnih članova, na prijedlog predsjednika kantonalnog/regionalnog odbora. 

(4) Kantonalni/regionalni odbor čine predsjednici općinskih/gradskih odbora po funkciji, čije članstvo verifikuje Skupština kantonalnog/regionalnog odbora.

(5) Između dvije sjednice Skupštine kantonalnog/regionalnog odbora, u slučaju da dođe do promjene na poziciji predsjednika općinskog/gradskog odbora, novi predsjednik kooptira se u članstvo kantonalnog/regionalnog odbora, što se verifikuje na narednoj sjednici Skupštine kantonalnog/regionalnog odbora.

(6) Preostala mjesta u kantonalnom/regionalnom odboru raspodjeljuju se, u pravilu, prema broju registrovanih birača sa područja svake općine/grada, te prema aktivnostima i rezultatima općinskih/gradskih odbora, u skladu sa odlukom predsjednika kantonalnog/regionalnog odbora.

(7) Kantonalni/regionalni odbor se formira odlukom Predsjedništva Stranke, na prijedlog Predsjednika Stranke.

(8) Sjednicama kantonalnog/regionalnog odbora obavezno prisustvuju, bez prava odlučivanja osim ukoliko nisu članovi odbora, članovi Predsjedništva Stranke i Glavnog odbora, kao i zastupnici kantonalnog, entitetskih i državnog predstavničkog tijela, te nosioci izvršnih političkih funkcija.

(9) Kantonalni/regionalni odbor bira tehničkog sekretara kantonalne/regionalne organizacije.

Član 64.

(Nadležnosti kantonalnog/regionalnog odbora)

(1) Kantonalni/regionalni odbor inicira i usmjerava političku aktivnost u kantonalnoj/regionalnoj organizaciji, prati njezino ostvarivanje i realizuje odluke organa Stranke višeg nivoa.

(2) Kantonalni/regionalni odbor:

– može formirati stalne ili povremene komisije ili savjete čiji članovi ne moraju biti članovi kantonalnog/regionalnog odbora;

– na prijedlog predsjednika kantonalnog/regionalnog odbora bira kantonalni/regionalni izborni štab;

– provodi raspravu, na prijedlog predsjednika kantonalnog/regionalnog odbora, o listama kandidata Stranke za kantonalna, entitetska i državno predstavničko tijelo; 

– provodi raspravu, na prijedlog predsjednika kantonalnog odbora, o kandidatima Stranke za izvršne političke funkcije na nivou kantona;

– može organizirati zborove članova Stranke i javne tribine s ciljem razmatranja pojedinih unutarstranačkih ili društvenih pitanja;

– najmanje jedanput godišnje razmatra ostvarivanje izbornog programa na nivou kantona/regije i o tome u pisanoj formi informira Predsjedništvo Stranke;

– na prijedlog predsjednika kantonalnog/regionalnog odbora i uz prethodnu saglasnost Predsjednika Stranke, donosi odluku o stupanju u predizborne ili postizborne koalicije na nivou odnosnog kantona,

– vrši i druge nadležnosti potrebne za funkcionisanje kantonalne/regionalne organizacije i adekvatno vođenje politike na nivou kantona, u skladu sa ovim Statutom.

Član 65.
(Predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora)

(1) Predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora rukovodi radom kantonalnog/regionalnog odbora, saziva sjednice kantonalnog/regionalnog odbora i predsjedništva kantonalnog/regionalnog odbora, predstavlja u javnosti kantonalni/regionalni odbor, te koordinira rad kantonalnog/regionalnog odbora sa organima Stranke višeg nivoa.

(2) Predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora saziva sjednicu odbora samoinicijativno ili na zahtjev natpolovične većine članova kantonalnog/regionalnog odbora odbora.

(3) Predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora dužan je da sazove sjednicu odbora u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva.

(4) Ukoliko predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora ne sazove sjednicu u predviđenom roku, odbije prijedlog za sazivanje sjednice ili na drugi način pokuša izbjeći njezino sazivanje, sjednicu u roku od pet dana saziva Predsjednik Stranke, te određuje člana Predsjedništva Stranke koji će tu sjednicu voditi.

(5) Predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora, nakon provedene rasprave na sjednici odbora, utvrđuje prijedlog kandidatskih listi za kantonalni, entitetski i državni nivo, te iste dostavlja Predsjedniku Stranke na dalji postupak u skladu sa ovim Statutom.

(6) Konačnu odluku u pogledu kandidatura iz prethodnog stava ovog člana donosi Predsjednik Stranke, nakon provedene rasprave na sjednici Predsjedništva Stranke, u skladu sa ovim Statutom, te je ista obavezujuća za sve.

(7) Predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora privremeno ili trajno suspenduje članstvo svakog člana kantonalnog/regionalnog odbora u ovom odboru, u slučaju posebnih okolnosti, kada lice u pitanju svojim djelovanjem narušava Statut Stranke, demokratske vrijednosti ili ustavne, zakonske i druge norme na snazi ili Etički kodeks Stranke, o čemu izvještava Predsjednika Stranke.  

(8) Predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora može iz članstva Stranke isključiti svakog člana kantonalnog/regionalnog odbora Stranke, izuzev članova koji su ujedno i članovi viših organa Stranke, koji djeluje suprotno uUstavu, zakonu, drugim propisima, Statutu Stranke, Etičkom kodeksu Stranke ili protiv interesa demokratskog društva, suprotno politici Stranke ili koji svojim djelovanjem narušava suverenitet, teritorijalni integritet i političku nezavisnost Bosne i Hercegovine, o čemu izvještava Predsjednika Stranke.

(9) Odluka o isključenju člana mora biti u pisanom obliku, obrazložena, sa poukom o pravu na žalbu i dostavljena preporučenom pošiljkom.

(10) U slučaju donošenja odluke iz prethodnog stava ovog člana, lice na koje se odnosi ova odluka ima pravo žalbe Predsjedniku Stranke u roku od 8 dana od dana dostavljanja predmetne odluke.

(11)  Predsjednik Stranke u roku od 8 dana od dana dostavljanja, žalbu iz prethodnog stava ovog člana može odbiti ili prihvatiti.

(12) Ukoliko Predsjednik Stranke ne donese odluku po žalbi u utvrđenom roku, smatra se da je žalba odbijena.

(13)Predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora predstavlja i zastupa kantonalni/regionalni odbor, te između dvije sjednice kantonalnog/regionalnog odbora punovažno donosi odluke o kojima podnosi informaciju odboru na prvoj narednoj sjednici.

Član 66.

(Obustavljanje od izvršenja)

(1) Predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora dužan je obustaviti od izvršenja svaki akt donesen od strane kantonalnog/regionalnog odbora koji je protivustavan ili protivzakonit, koji je u suprotnosti sa drugim propisima ili sa Statutom Stranke ili se njime nanosi šteta društvenoj zajednici ili demokratskom društvu, te je o tome dužan izvijestiti Predsjednika Stranke.

(2) Predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora može obustaviti od izvršenja svaki akt donesen od strane kantonalnog/regionalnog odbora ili općinskog/gradskog odbora na području odnosnog kantona/regije ukoliko se tim aktom nanosi šteta politici Stranke ili ugledu Stranke, te je o tome dužan izvjestiti Predsjednika Stranke.

Član 67.
(Zamjenik predsjednika kantonalnog/regionalnog odbora)

(1) Na prijedlog kantonalnog/regionalnog odbora Predsjednik Stranke imenuje i razrješava zamjenike predsjednika  kantonalnog/regionalnog odbora.

(2) Predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora može imenovati i više zamjenika, u slučaju potrebe.

(3) Zamjenik pomaže u radu i za svoj rad odgovara predsjedniku kantonalnog/regionalnog odbora.

(4) Zamjenici mogu biti zaduženi za pojedina područja ostvarivanja programskih ciljeva Stranke na nivou kantona.

Član 68.
(Predsjedništvo kantonalnog/regionalnog odbora)

(1) Predsjedništvo kantonalnog/regionalnog odbora je organ izvršnog i koordinativnog karaktera.

(2) Predsjedništvo kantonalnog/regionalnog odbora čine predsjednik i zamjenik/ci predsjednika kantonalnog/regionalnog odbora, predsjednici općinskih/gradskih odbora na području odnosnog kantona/regije i sekretar kantonalnog/regionalnog odbora. 

(4) Predsjedništvo kantonalnog/regionalnog odbora u pravilu zasjeda između sjednica kantonalnog/regionalnog odbora, priprema prijedloge dnevnog reda i materijale za sjednice odbora i operativno izvršava sve odluke ili prenosi inicijative višim organima Stranke.

Član 69.

(Dostavljanje materijala)

Izabrani zastupnici kantonalnih skupština i ministri kantonalnih vlada obavezno dostavljaju materijale za svaku sjednicu skupštine kantona/vlade kantona, odmah po njihovom prijemu, predsjedniku kantonalnog odbora koji može sazvati sjednicu predsjedništva ili kantonalnog odbora radi zauzimanja političkih stavova kojih su se zastupnici i ministri dužni pridržavati.

Član 70.

(Kandidovanje i kandidatske liste)

(1) Prijedlog kandidatskih listi za lokalne izbore i kandidata za načelnike/gradonačelnike općina/gradova utvrđuje predsjednik općinskog/gradskog odbora, nakon provedene rasprave na odboru, te uz mišljenje predsjednika kantonalno/regionalnog odbora, pri čemu se u obzir uzimaju kriteriji stručnosti, ličnog kredibiliteta i kapaciteta, pozitivnog političkog aktivizma, iskustva i djelovanja prema građanstvu, unutar organizacije i izvan nje.

(2) Prijedlog kandidatskih listi za opšte izbore utvrđuje predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora, nakon provedene rasprave na odboru, pri čemu se u obzir uzimaju kriteriji stručnosti, ličnog kredibiliteta i kapaciteta, pozitivnog političkog aktivizma, iskustva i djelovanja prema građanstvu, unutar organizacije i izvan nje.

(3) Prijedlozi iz prethodnih stavova ovog člana dostavljaju se Predsjedniku Stranke koji, nakon provedene rasprave na sjednici Predsjedništva Stranke, donosi konačnu odluku koja je obavezujuća za sve.

(4) Inicijalni prijedlog kandidata za obavljanje izvršnih političkih funkcija na nivou kantona/Brčko Distrikta BiH utvrđuje predsjednik kantonalnog odbora/Odbora Brčko Distrikta BiH, nakon provedene rasprave na sjednici odbora.

(5) Prijedlog iz prethodnog stava ovog člana dostavlja se Predsjedniku Stranke koji prijedlog može prihvatiti, preinačiti ili vratiti na ponovno razmatranje.

(6) Ukoliko Predsjednik Stranke prijedlog prihvati ili preinači, isti dostavlja Predsjedništvu Stranke na raspravu i usvajanje.

(7) Prijedlog kandidata za obavljanje izvršnih političkih funkcija na nivou entiteta i državnom nivou utvrđuje Predsjednik Stranke, i isti dostavlja Predsjedništvu Stranke na raspravu i usvajanje. 

VI. 5. – ORGANIZACIJE NA NIVOU KANTONA I REGIJA

Član 62.

(Skupština kantonalne/regionalne organizacije/odbora)

(1) Skupštinu kantonalne/regionalne organizacije/odbora čine izabrani predstavnici općinskih/gradskih odbora, a broj članova Skupštine utvrđuje predsjedništvo odnosnog kantonalnog/regionalnog odbora, ili predsjedništvo Stranke u slučaju da se predsjedništvo kantonalnog/regionalnog odbora ne može sastati iz objektivnih razloga, na prijedlog predsjednika kantonalnog/regionalnog odbora.

(2) Prilikom utvrđivanja broja delegata iz svakog općinskog/gradskog odbora u obzir će se uzeti broj registrovanih birača sa područja svake općine/grada, te aktivnosti i rezultati pojedinih općinskih/gradskih organizacija.

(3) Skupština kantonalnog/regionalnog odbora je izborno/izvještajnog karaktera i održava se, u pravilu, najmanje jednom godišnje.

(4) Skupština kantonalnog/regionalnog odbora bira predsjedavajućeg i dva zamjenika predsjedavajućeg Skupštine, članove kantonalnog/regionalnog odbora i predsjednika kantonalnog/regionalnog odbora, u skladu s Pravilima izbornog postupka Stranke koja donosi Predsjedništvo Stranke na prijedlog Predsjednika Stranke.

(5) Predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Skupštine kantonalnog/regionalnog odbora biraju se iz reda članova Skupštine.

Član 63.
(Kantonalni/regionalni odbor)

(1)Kantonalni odbor formira se za područje svakog kantona na području eniteta Federacija Bosne i Hercegovine, a na području eniteta Republika Srpska uspostavljaju se najmanje 3 regionalna odbora u skladu sa odlukom Predsjedništva Stranke, a na prijedlog Predsjednika Stranke.

(2) Broj članova kantonalnog odbora, u pravilu, odgovara broju zastupnika u skupštini kantona. Broj članova regionalnog odbora utvrđuje predsjedništvo regionalnog odbora na prijedlog predsjednika regionalnog odbora.

(3) Kantonalni/regionalni odbor može biti proširen u odnosu na broj članova iz prethodnog stava ovog člana kooptiranjem u članstvo, o čemu odluku donosi kantonalni/regionalni odbor natpolovićčnom većinom prisutnih članova, na prijedlog predsjednika kantonalnog/regionalnog odbora. 

(4) Kantonalni/regionalni odbor čine predsjednici općinskih/gradskih odbora po funkciji, čije članstvo verifikuje Skupština kantonalnog/regionalnog odbora.

(5) Između dvije sjednice Skupštine kantonalnog/regionalnog odbora, u slučaju da dođe do promjene na poziciji predsjednika općinskog/gradskog odbora, novi predsjednik kooptira se u članstvo kantonalnog/regionalnog odbora, što se verifikuje na narednoj sjednici Skupštine kantonalnog/regionalnog odbora.

(6) Preostala mjesta u kantonalnom/regionalnom odboru raspodjeljuju se, u pravilu, prema broju registrovanih birača sa područja svake općine/grada, te prema aktivnostima i rezultatima općinskih/gradskih odbora, u skladu sa odlukom predsjednika kantonalnog/regionalnog odbora.

(7) Kantonalni/regionalni odbor se formira odlukom Predsjedništva Stranke, na prijedlog Predsjednika Stranke.

(8) Sjednicama kantonalnog/regionalnog odbora obavezno prisustvuju, bez prava odlučivanja osim ukoliko nisu članovi odbora, članovi Predsjedništva Stranke i Glavnog odbora, kao i zastupnici kantonalnog, entitetskih i državnog predstavničkog tijela, te nosioci izvršnih političkih funkcija.

(9) Kantonalni/regionalni odbor bira tehničkog sekretara kantonalne/regionalne organizacije.

Član 64.

(Nadležnosti kantonalnog/regionalnog odbora)

(1) Kantonalni/regionalni odbor inicira i usmjerava političku aktivnost u kantonalnoj/regionalnoj organizaciji, prati njezino ostvarivanje i realizuje odluke organa Stranke višeg nivoa.

(2) Kantonalni/regionalni odbor:

– može formirati stalne ili povremene komisije ili savjete čiji članovi ne moraju biti članovi kantonalnog/regionalnog odbora;

– na prijedlog predsjednika kantonalnog/regionalnog odbora bira kantonalni/regionalni izborni štab;

– provodi raspravu, na prijedlog predsjednika kantonalnog/regionalnog odbora, o listama kandidata Stranke za kantonalna, entitetska i državno predstavničko tijelo; 

– provodi raspravu, na prijedlog predsjednika kantonalnog odbora, o kandidatima Stranke za izvršne političke funkcije na nivou kantona;

– može organizirati zborove članova Stranke i javne tribine s ciljem razmatranja pojedinih unutarstranačkih ili društvenih pitanja;

– najmanje jedanput godišnje razmatra ostvarivanje izbornog programa na nivou kantona/regije i o tome u pisanoj formi informira Predsjedništvo Stranke;

– na prijedlog predsjednika kantonalnog/regionalnog odbora i uz prethodnu saglasnost Predsjednika Stranke, donosi odluku o stupanju u predizborne ili postizborne koalicije na nivou odnosnog kantona,

– vrši i druge nadležnosti potrebne za funkcionisanje kantonalne/regionalne organizacije i adekvatno vođenje politike na nivou kantona, u skladu sa ovim Statutom.

Član 65.
(Predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora)

(1) Predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora rukovodi radom kantonalnog/regionalnog odbora, saziva sjednice kantonalnog/regionalnog odbora i predsjedništva kantonalnog/regionalnog odbora, predstavlja u javnosti kantonalni/regionalni odbor, te koordinira rad kantonalnog/regionalnog odbora sa organima Stranke višeg nivoa.

(2) Predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora saziva sjednicu odbora samoinicijativno ili na zahtjev natpolovične većine članova kantonalnog/regionalnog odbora odbora.

(3) Predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora dužan je da sazove sjednicu odbora u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva.

(4) Ukoliko predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora ne sazove sjednicu u predviđenom roku, odbije prijedlog za sazivanje sjednice ili na drugi način pokuša izbjeći njezino sazivanje, sjednicu u roku od pet dana saziva Predsjednik Stranke, te određuje člana Predsjedništva Stranke koji će tu sjednicu voditi.

(5) Predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora, nakon provedene rasprave na sjednici odbora, utvrđuje prijedlog kandidatskih listi za kantonalni, entitetski i državni nivo, te iste dostavlja Predsjedniku Stranke na dalji postupak u skladu sa ovim Statutom.

(6) Konačnu odluku u pogledu kandidatura iz prethodnog stava ovog člana donosi Predsjednik Stranke, nakon provedene rasprave na sjednici Predsjedništva Stranke, u skladu sa ovim Statutom, te je ista obavezujuća za sve.

(7) Predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora privremeno ili trajno suspenduje članstvo svakog člana kantonalnog/regionalnog odbora u ovom odboru, u slučaju posebnih okolnosti, kada lice u pitanju svojim djelovanjem narušava Statut Stranke, demokratske vrijednosti ili ustavne, zakonske i druge norme na snazi ili Etički kodeks Stranke, o čemu izvještava Predsjednika Stranke.  

(8) Predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora može iz članstva Stranke isključiti svakog člana kantonalnog/regionalnog odbora Stranke, izuzev članova koji su ujedno i članovi viših organa Stranke, koji djeluje suprotno uUstavu, zakonu, drugim propisima, Statutu Stranke, Etičkom kodeksu Stranke ili protiv interesa demokratskog društva, suprotno politici Stranke ili koji svojim djelovanjem narušava suverenitet, teritorijalni integritet i političku nezavisnost Bosne i Hercegovine, o čemu izvještava Predsjednika Stranke.

(9) Odluka o isključenju člana mora biti u pisanom obliku, obrazložena, sa poukom o pravu na žalbu i dostavljena preporučenom pošiljkom.

(10) U slučaju donošenja odluke iz prethodnog stava ovog člana, lice na koje se odnosi ova odluka ima pravo žalbe Predsjedniku Stranke u roku od 8 dana od dana dostavljanja predmetne odluke.

(11)  Predsjednik Stranke u roku od 8 dana od dana dostavljanja, žalbu iz prethodnog stava ovog člana može odbiti ili prihvatiti.

(12) Ukoliko Predsjednik Stranke ne donese odluku po žalbi u utvrđenom roku, smatra se da je žalba odbijena.

(13)Predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora predstavlja i zastupa kantonalni/regionalni odbor, te između dvije sjednice kantonalnog/regionalnog odbora punovažno donosi odluke o kojima podnosi informaciju odboru na prvoj narednoj sjednici.

Član 66.

(Obustavljanje od izvršenja)

(1) Predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora dužan je obustaviti od izvršenja svaki akt donesen od strane kantonalnog/regionalnog odbora koji je protivustavan ili protivzakonit, koji je u suprotnosti sa drugim propisima ili sa Statutom Stranke ili se njime nanosi šteta društvenoj zajednici ili demokratskom društvu, te je o tome dužan izvijestiti Predsjednika Stranke.

(2) Predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora može obustaviti od izvršenja svaki akt donesen od strane kantonalnog/regionalnog odbora ili općinskog/gradskog odbora na području odnosnog kantona/regije ukoliko se tim aktom nanosi šteta politici Stranke ili ugledu Stranke, te je o tome dužan izvjestiti Predsjednika Stranke.

Član 67.
(Zamjenik predsjednika kantonalnog/regionalnog odbora)

(1) Na prijedlog kantonalnog/regionalnog odbora Predsjednik Stranke imenuje i razrješava zamjenike predsjednika  kantonalnog/regionalnog odbora.

(2) Predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora može imenovati i više zamjenika, u slučaju potrebe.

(3) Zamjenik pomaže u radu i za svoj rad odgovara predsjedniku kantonalnog/regionalnog odbora.

(4) Zamjenici mogu biti zaduženi za pojedina područja ostvarivanja programskih ciljeva Stranke na nivou kantona.

Član 68.
(Predsjedništvo kantonalnog/regionalnog odbora)

(1) Predsjedništvo kantonalnog/regionalnog odbora je organ izvršnog i koordinativnog karaktera.

(2) Predsjedništvo kantonalnog/regionalnog odbora čine predsjednik i zamjenik/ci predsjednika kantonalnog/regionalnog odbora, predsjednici općinskih/gradskih odbora na području odnosnog kantona/regije i sekretar kantonalnog/regionalnog odbora. 

(4) Predsjedništvo kantonalnog/regionalnog odbora u pravilu zasjeda između sjednica kantonalnog/regionalnog odbora, priprema prijedloge dnevnog reda i materijale za sjednice odbora i operativno izvršava sve odluke ili prenosi inicijative višim organima Stranke.

Član 69.

(Dostavljanje materijala)

Izabrani zastupnici kantonalnih skupština i ministri kantonalnih vlada obavezno dostavljaju materijale za svaku sjednicu skupštine kantona/vlade kantona, odmah po njihovom prijemu, predsjedniku kantonalnog odbora koji može sazvati sjednicu predsjedništva ili kantonalnog odbora radi zauzimanja političkih stavova kojih su se zastupnici i ministri dužni pridržavati.

Član 70.

(Kandidovanje i kandidatske liste)

(1) Prijedlog kandidatskih listi za lokalne izbore i kandidata za načelnike/gradonačelnike općina/gradova utvrđuje predsjednik općinskog/gradskog odbora, nakon provedene rasprave na odboru, te uz mišljenje predsjednika kantonalno/regionalnog odbora, pri čemu se u obzir uzimaju kriteriji stručnosti, ličnog kredibiliteta i kapaciteta, pozitivnog političkog aktivizma, iskustva i djelovanja prema građanstvu, unutar organizacije i izvan nje.

(2) Prijedlog kandidatskih listi za opšte izbore utvrđuje predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora, nakon provedene rasprave na odboru, pri čemu se u obzir uzimaju kriteriji stručnosti, ličnog kredibiliteta i kapaciteta, pozitivnog političkog aktivizma, iskustva i djelovanja prema građanstvu, unutar organizacije i izvan nje.

(3) Prijedlozi iz prethodnih stavova ovog člana dostavljaju se Predsjedniku Stranke koji, nakon provedene rasprave na sjednici Predsjedništva Stranke, donosi konačnu odluku koja je obavezujuća za sve.

(4) Inicijalni prijedlog kandidata za obavljanje izvršnih političkih funkcija na nivou kantona/Brčko Distrikta BiH utvrđuje predsjednik kantonalnog odbora/Odbora Brčko Distrikta BiH, nakon provedene rasprave na sjednici odbora.

(5) Prijedlog iz prethodnog stava ovog člana dostavlja se Predsjedniku Stranke koji prijedlog može prihvatiti, preinačiti ili vratiti na ponovno razmatranje.

(6) Ukoliko Predsjednik Stranke prijedlog prihvati ili preinači, isti dostavlja Predsjedništvu Stranke na raspravu i usvajanje.

(7) Prijedlog kandidata za obavljanje izvršnih političkih funkcija na nivou entiteta i državnom nivou utvrđuje Predsjednik Stranke, i isti dostavlja Predsjedništvu Stranke na raspravu i usvajanje. 

VII – IZBORI I REALIZACIJA IZBORNOG PROGRAMA

Član 71.
(Opća pravila)

(1) Predsjedništvo Stranke, na prijedlog Predsjednika Stranke, usvaja izborni program Stranke za kantonalni, entitetski i državni nivo.

(2) Predsjedništvo Stranke, na prijedlog Predsjednika Stranke, utvrđuje kriterije za predlaganja kandidata Stranke za vijećnike/odbornike i zastupnike/poslanike, kao i kandidata Stranke za obavljanje drugih poslova i aktivnosti u ime Stranke, u skladu sa ovim Statutom.

(3) Predsjedništvo Stranke, na prijedlog Predsjednika Stranke, odlučuje o podršci Stranke kandidatu druge partije/stranke ili nezavisnom kandidatu na izborima za državni, entitetski i kantonalni nivo zakonodavne ili izvršne vlasti, te na lokalnom nivou.

Član 72.
(Provedba izbornog programa na izvršnim nivoima vlasti)

(1) Članovi Vijeća ministara BiH, kao i članovi vlada na ostalim nivoima vlasti dužni su, ukoliko su kandidati Stranke, da sprovode izborni program koji utvrdi Predsjedništvo Stranke, na prijedlog Predsjednika Stranke.

(2) Ako je predsjedavajući Vijeća ministara BiH ili premijer kandidat Stranke, dužan je Predsjedništvu Stranke predlagati politiku koja obezbjeđuje realizaciju izbornog programa Stranke.

Član 73.
(Provedba izbornog programa na nivou lokalne samouprave)

(1) Funkcioneri lokalne samouprave, ukoliko su članovi Stranke, dužni su sprovoditi izborni program koji usvoji općinski/gradski odbor.
(2) Načelnik općine/gradonačelnik, ukoliko je član Stranke, predlaže općinskom/gradskom odboru politiku lokalne samouprave, koja osigurava realizaciju izbornog programa.

(3) Predsjednik kantonalne vlade, ukoliko je član Stranke, predlaže kantonalnom odboru politiku koja obezbjeđuje realizaciju izbornog programa.

Član 74.
(Klub zastupnika/poslanika i klub vijećnika/odbornika)

(1) Klub zastupnika/poslanika sačinjavaju svi zastupnici/poslanici, a klub vijećnika / odbornika svi vijećnici/odbornici sa liste Stranke u odgovarajućoj skupštini/vijeću ili parlamentu.

(2) Član kluba zastupnika/poslanika, odnosno vijećnika/odbornika dužan je da poštuje principe i interese Stranke i zastupa politiku Stranke u odgovarajućoj skupštini/vijeću ili parlamentu.

(3) U slučaju nepoštivanja principa i interesa Stranke, građana ili države može se pokrenuti postupak za utvrđivanje odgovornosti vijećnika/odbornika, odnosno zastupnika/poslanika o čemu odluku donosi Predsjednik Stranke, na prijedlog predsjednika općinskog/gradskog odbora, te uz mišljenje predsjednika kantonalnog/regionalnog odbora, ukoliko se radi o vijećnicima/odbornicima, odnosno na prijedlog predsjednika kantonalnog odbora ukoliko se radi o kantonalnim zastupnicima.

(4) Član kluba zastupnika/poslanika, odnosno vijećnika/odbornika, obavezan je da prisustvuje sjednicama kluba i sjednicama vijeća/skupštine ili parlamenta.
(5) Predsjednik kluba zastupnika/poslanika na državnom, entitetskom ili kantonalnom nivou podnosi godišnji izvještaj Predsjedništvu Stranke i kantonalnom odboru, a predsjednik kluba vijećnika/odbornika godišnji izvještaj podnosi općinskom i kantonalnom odboru Stranke.

(6) Klub zastupnika/poslanika, odnosno vijećnika/odbornika, može donijeti svoj Poslovnik o radu.

VIII – POSEBNE ODREDBE

Član 75.
(Imovina i finansiranje)

(1) Stranka ima imovinu.

(2) Imovinom upravlja Predsjedništvo Stranke.

(3) Stranka se finansira u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka.
(4) Predsjedništvo Stranke, na prijedlog Izvršnog sekretara Stranke, usvaja finansijski plan najkasnije do 31.12. tekuće godine za narednu godinu.

 

IX – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 76.
(Izmjene i dopune Statuta)

(1) Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na način i po postupku njegovoga donošenja.
(2) Svi akti Stranke moraju biti usklađeni sa ovim Statutom. Sve organizacije Stranke su dužne uskladiti svoju organizaciju sa ovim Statutom u roku od devedeset dana od dana stupanja na snagu ovoga Statuta.
(3) Glavni odbor može, izuzetno, između dva Kongresa, pojedina pitanja urediti i statutarnom odlukom kao i Predsjedništvo stranke, na prijedlog Predsjednika Stranke, između dvije sjednice Glavnog odbora.

Član 77.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

Kada pobjeđuju poštenje i istina i Bosne i Hercegovina pobjeđuje!

Pridruži nam se.

Sekretarijat Demokratske fronte

 

Adresa: Radićeva br. 8, 71 000 Sarajevo

Telefon: +387 (0)33 710 400

Fax: +387 (0)33 711 620

E-mail: sekretarijat@fronta.ba

Copyright © 2022 – Demokratska fronta – Design by AL