Ministri u Vladi Kantona Sarajevo

Draško Jeličić

Rusmir Mesihović

Draško Jeličić, ministar privrede KS, rođen je u Sarajevu 1956. godine, gdje je završio osnovnu školu, Prvu gimnaziju i Ekonomski fakultet. Obavljao je poslove na vodećim funkcijama u privrednim društvima u Kantonu Sarajevo. Radio u sektoru šumarstava i prerade drveta (Šipad Holding), u sektoru trgovine i prehrambene industrije (Sarajevska pivara, Sprind i Klas), kao i u sektoru štamparske djelatnosti i izrade ambalaže i kartonaže (MIMS i Polet), a dio radnog vijeka proveo u multinacionalnim kompanijama Plena – RTC Cemet i Saponia Osijek. Posljednjih 10 godina radio je u javnom sektoru baveći se izradom proračunskih dokumenata, analizom i projekcijama makroekonomskih pokazatelja, kao i analizama koje se odnose na programe državne podrške u okviru Federalnog ministarstva finansija te na poslovima javnih nabavki i pružanja usluga federalnim organima u okviru Službe za zajedničke poslove. Poziciju ministra privrede Kantona Sarajevo vidi kao priliku da svojim iskustvom i angažmanom doprinese daljem unapređenju različitih privrednih djelatnosti i na taj način se oduži svom Sarajevu za sve poslovne šanse koje mu je pružio tokom karijere.
Rusmir Mesihović, ministar zdravstva KS, rođen je u Sarajevu gdje je završio osnovnu školu, Prvu gimnaziju i Medicinski fakultet. Specijalista interne medicine, subspecijalista gastroenterohepatolog, magistar i doktor medicinskih nauka, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, gostujući profesor i pozvani predavač na međunarodnim stručnim skupovima. Usavršavao se u najrelevantnijim inozemnim centrima iz gastroenterohepatologije, član strukovnih udruženja ASGE, AGA, EASL, ESGE, HGD, SZG i autor nekoliko univerzitetskih udžbenika i monografija te više od dvije stotine stručnih i naučnih saopćenja. Obavljao je funkcije šefa Klinike i šefa Instituta za gastroenterohepatologiju KCUS, Generalnog direktora KCUS, predsjednika Asocijacije gastroenterohepatologa BiH, šefa Katedre za Internu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. U više saziva zastupnik Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine FBiH, Predsjednik Odbora za obrazovanje PDPFBiH. Bio je ministar zdravstva FBiH i savjetnik člana Predsjedništva BiH.