DEMOKRATSKA FRONTA 

Sarajevo, 12. 09. 2015. godine

I – UVOD


Član 1.
(Načela djelovanja)

Demokratska fronta je politička stranka socijalne demokratije (u daljnjem tekstu: Stranka), utemeljena kao organizacija slobodno i dobrovoljno udruženih građana Bosne i Hercegovine, radi ostvarivanja političkih ciljeva demokratskim oblikovanjem političke volje građana i učešća na izborima. Demokratska fronta je otvorena za sve građane koji prihvataju Program i Statut Stranke. Stranka djeluje na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine na osnovama Programa, a u skladu sa ovim Statutom.

II – OPĆE ODREDBE

Član 2.
(Predmet Statuta)

Ovim Statutom politička stranka Demokratska fronta uređuje i utvrđuje: svoj naziv, znak, sjedište, ciljeve, prava i obaveze članova, oblike organiziranja po teritorijalnom principu i unutrašnju organizaciju, organe i tijela Stranke, načine njihova izbora i opoziva, imenovanja i smjenjivanja, trajanje mandata, sredstva za rad, način informiranja javnosti, prestanak rada, te druga pitanja od interesa za članstvo i rad Stranke.

Član 3.
(Naziv i sjedište Stranke)

(1) Naziv Stranke je Demokratska fronta.
(2) Stranka se punim i skraćenim nazivom koristi na latiničnom i/ili na ćiriličnom pismu.
(3) Naziv Stranke na engleskom jeziku je Democratic front.
(4) Skraćeni naziv Stranke je DF.
(5) Stranka ima svojstvo pravnog lica.
(6) Sjedište Stranke je u Sarajevu, ulica Saliha Udžvarlića br. 10.
(7) Sjedište Stranke se može promijeniti odlukom Glavnog odbora.
(8) Stranka je pravno lice i upisana je registar političkih stranaka kod nadležnog
organa u Bosni i Hercegovini.
(9) Stranku zastupa i predstavlja predsjednik Stranke, a u slučaju njegove trajne
spriječenosti predsjednik Glavnog odbora.

Član 4.
(Simboli Stranke)

(1) Stranka ima svoj znak i zastavu.
(2) Znak je zasječeni dvobojni štit koji se sastoji iz dva dijela. Gornji desni dio je stilizovani trougao narandžaste boje sa natpisom Demokratska fronta, na latiničnom ili ćiriličnom pismu, odnosno inicijalima DF, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Donji, lijevi dio je stilizovano jedro plave boje sa sedam bijelih zvijezda u nizu koji simbolizira put Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji.
(3) Zastava je narandžaste boje. Na sredini zastave nalazi se stilizovano jedro plave boje sa sedam bijelih zvijezda u nizu. Gore, desno od plavog jedra na narandžastoj podlozi nalazi se bijelim slovima napisan naziv Demokratska fronta na latiničnom ili ćiriličnom pismu, ili skraćenica DF, na latiničnom ili ćiriličnom pismu.

Član 5.
(Pečat Stranke)

(1) Stranka ima pečat.
(2) Pečat je okruglog oblika promjera 50 mm u čijem je središtu znak Stranke opisan u članu 4. ovog Statuta, a po obodu tekst ”Demokratska fronta” (latinično i ćirilično pismo) i tekst na engleskom jeziku “Democratic front”.
(3) Pečat teritorijalno determiniranih organizacionih jedinica je okruglog oblika promjera 30 mm u čijem je središtu znak Stranke opisan u članu 4. ovog Statuta, a po obodu tekst ”Demokratska fronta” i sa nazivom teritorijalne organizacije, na latiničnom i čirilićnom pismu.

Član 6.
(Dan Stranke)

(1) Dan Stranke je 07.04. (april/travanj).
(2) Način obilježavanja Dana Stranke uređuje se odlukom Glavnog odbora.

Član 7.
(Informiranje javnosti)

(1) Rad Stranke je javan.
(2) Javnost rada i djelovanja članstva, organizacija, organa i Stranke u cjelini osigurava se organiziranjem javnih skupova, tribina, okruglih stolova, putem sredstava javnog informiranja, putem internetskih stranica i na druge načine.
(3) Zvanična komunikacija Stranke s javnošću odvija se posredovanjem ovlaštenih zvaničnika, portparola i Službe za odnose s javnošću, na način kako to utvrdi Predsjedništvo Stranke.
(4) Informiranje članstva je obavezujuće za sve jedinice organizovanja.

Član 8.
(Rodna neutralnost termina)

Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene.

III – OSNOVNI CILJEVI STRANKE

Član 9.
(Osnovni principi i ciljevi Stranke)

(1) U skladu sa programskim opredjeljenjima i principima Stranke, osnovni ciljevi su:
a) sekularno republikansko državno uređenje i građanska parlamentarna demokratija;
b) očuvanje i afirmacija državnog identiteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine;
c) socijalna pravda i društvena solidarnost, čemu je garant država;
d) zaštita i unapređenje ljudskih prava, temeljnih sloboda i zaštita, očuvanje i afirmacija porodice;
e) vladavina prava i afirmacija pravne sigurnosti;
f) razvoj tržišne privrede i zaštita državne i privatne svojine;
g) regionalna saradnja, te integracija u europske i euroatlantske strukture;
h) decentralizacija i ravnomjeran regionalni razvoj;
i) afirmacija antifašizma kao civilizacijske tekovine savremenog svijeta;
j) zaštita i unapređenje životne sredine.

(2) Programska opredjeljenja i principi Stranke se detaljno regulišu kroz Politike Stranke.

Član 10.
(Ostvarivanje ciljeva)

(1) Programske ciljeve Stranka ostvaruje djelovanjem u javnom životu i vršenjem vlasti djelujući u skladu sa principima demokratske političke kulture, uz upotrebu svih demokratskih sredstava, ustrajavajući na poštivanju ustavnosti i zakonitosti;
(2) Jedan od mogućih oblika djelovanja Stranke jesu predizborne ili postizborne koalicije, o čemu odlučuju organi Stranke, u skladu sa Statutom.

Član 11.
(Saradnja sa drugim strankama, organizacijama ili udruženjima)

(1) Stranka sarađuje s drugim partijama/strankama, organizacijama, pokretima i udruženjima istih ili sličnih programskih načela i ciljeva.
(2) Stranka se može na osnovu odluke Predsjedništva Stranke, a uz prethodnu saglasnost Glavnog odbora, učlanjivati u međunarodna udruženja srodnih stranaka, ako to pridonosi ostvarivanju njenih programskih ciljeva.

IV – ČLANSTVO U STRANCI

Član 12.
(Uslovi članstva)

(1) Stranka je otvorena za sve građane koji prihvataju programska opredjeljenja i Statut Stranke.
(2) Stranka funkcionira na principima uzajamne solidarnosti članova i subordinacije organa.
(3) Sve funkcije u Stranci jednako su dostupne svim članovima bez obzira na rasu, boje kože, jezik, nacionalno ili etničko porijeklo, vjeru, članstvo u sindikatu ili drugom udruženju osnovanom u skladu sa zakonom, invaliditet, zdravstveno stanje, dob, spol, bračni ili porodični status, trudnoću, interspolnost, rod, seksualnu orijentaciju, socijalni status, društveno porijeklo, imovinsko stanje ili bilo koje drugo lično svojstvo.

Član 13.
(Vrste članstva)

(1) Stranka okuplja članove i počasne članove kojima je odobreno članstvo, te simpatizere Stranke.
(2) Prijem u Stranku može biti odobren samo osobi koja je prihvatila Program i Statut Stranke.

Član 14.
(Član Stranke)

Član Stranke može biti svaki punoljetan građanin Bosne i Hercegovine, koja prihvata ciljeve i principe Stranke, poštuje ustavno-pravni poredak i zakone Bosne i Hercegovine, odgovorno izvršava obaveze člana propisane ovim Statutom i nema prepreka u smislu člana 22. ovog Statuta.

Član 15.
(Počasni član Stranke)

(1) Stranka može imati svoje počasne članove o čemu odluku donosi Predsjedništvo Stranke.
(2) Počasno članstvo u Stranci može biti odobreno i osobama koje nisu državljani Bosne i Hercegovine.
(3) O počasnim članovima vodi se poseban registar.

Član 16.
(Simpatizeri Stranke)

(1) Pojedinci koji nisu članovi stranke, ali žele svojim znanjem i aktivnostima da doprinesu jačanju demokratskih vrijednosti, u skladu sa Statutom i Programom Stranke, djeluju kao simpatizeri Stranke.
(2) Evidenciju simpatizera vodi Generalni sekretar Stranke.
(3) Registar simpatizera vodi se u sjedištu Stranke.

Član 17.
(Prijem u članstvo)

(1) O prijemu u članstvo Stranke odlučuje nadležni općinski odbor.
(2) Kandidat za člana Stranke, popunjen i potpisan zahtjev za prijem u članstvo podnosi jednom od organa Stranke.
(3) Ukoliko je zahtjev podnesen direktno Sekretarijatu Stranke ili organu po mjestu boravišta, Generalni sekretar ili organ po mjestu boravišta kandidata u roku od sedam dana od prijema zahtjeva isti proslijeđuje nadležnom općinskom odboru po prebivalištu kandidata.
(4) Ukoliko postoje opravdani razlozi za uskraćivanje članstva kandidatu, nadležni općinski odbor po prebivalištu Stranke, dužan je zahtjev za prijem dostaviti Generalnom sekretaru uz pisano mišljenje sa obrazloženim razlozima za uskraćivanje članstva, te pribavljeno mišljenje kantonalnog/regionalnog odbora.
(5) Zahtjev za prijem u članstvo, Predsjedništvo Stranke će odbiti samo u slučaju da ima preporuku da kandidat ne treba biti primljen u Stranku iz opravdanih razloga.
(6) Osoba kojoj je odbijen zahtjev, ima pravo na prigovor Nadzornom odboru Stranke u roku od 15 dana od dana prijema odluke o odbijanju zahtjeva.
(7) Odluka Nadzornog odbora je konačna.

Član 18.
(Evidencija članstva)

(1) Članovi i počasni članovi dobivaju člansku kartu na kojoj je upisan njegov status (član ili počasni član).
(2) Evidenciju članstva vodi Sekretarijat Stranke.
(3) O članovima Stranke vodi se registar. Izgled, sadržaj registra, postupak upisa i brisanja članova, te način raspolaganja podacima o članovima utvrđuje se pravilnikom koji donosi Predsjedništvo Stranke.
(4) Registar članstva se vodi u sjedištu Stranke.

Član 19.
( Prava članova)

(1) Član Stranke ima pravo:
a) da bira i bude biran u organe Stranke,
b) da kandiduje i da se kandiduje za sve funkcije u Stranci, u skladu sa procedurama definisanim u Pravilima izbornog postupka Stranke i/ili ovim Statutom,;
c) da ravnopravno učestvuje u aktivnostima Stranke;
d) da slobodno izražava mišljenja i gledišta koja su drugačija od mišljenja većine;
e) da bude informiran o aktivnostima Stranke;
f) da Statutarnoj komisiji uputi zahtjev za tumačenje odredbi Statuta;
g) da ostvaruje i druga prava u skladu sa Statutom i drugim aktima Stranke.

Član 20.
(Obaveze članova)

(1) Član Stranke ima obavezu:
a) da prihvata program i Statut Stranke,
b) da zastupa i aktivno sprovodi politiku Stranke i odluke organa Stranke,
c) da radi na očuvanju ugleda Stranke,
d) da svojim angažmanom u izbornoj kampanji aktivno doprinosi uspjehu stranke na izborima,
e) da redovno plaća članarinu,
f) da ispunjava i druge obaveze u skladu sa Statutom i ostalim aktima Stranke.

Član 21.
(Članarina)

(1) Odluku o obavezi plaćanja i visini članarine donosi Glavni odbor, na prijedlog Predsjedništva Stranke.
(2) Evidenciju o plaćanju članarine vodi Sekretarijat Stranke.
(3) Član koji je kandidat za bilo
koju funkciju u Stranci, te kandidat na izborima za organe zakonodavne i izvršne vlasti je dužan redovno plaćati članarinu.
(4) Član Stranke može materijalno, finansijski i na drugi način pomagati Stranku u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka, ali ne može po tom osnovu ostvarivati dodatna ili posebna prava.

Član 22.
(Prepreke za članstvo u Stranci)

(1) Članstvo u Stranci nespojivo je sa članstvom u drugoj stranci/partiji u Bosni i Hercegovini.
(2) Član Stranke ne može biti član druge organizacije, udruženja ili pokreta čije je djelovanje nespojivo sa Programom Stranke.
(3) Član stranke ne može biti osoba pravomoćno osuđena za izvršenje sljedećih kaznenih djela: protiv ustavnog poretka BiH i sigurnosti, ratnog zločina, protiv čovječnosti ili drugih vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, kao ni osoba koja je po bilo kom zakonskom osnovu pravomoćno osuđena na zatvorsku kaznu a za koju se ne može izreći uslovna/uvjetna osuda.
(4) Član stranke ne može biti osoba za koju se utvrdi da bi njeno članstvo štetilo ostvarenju programskih ciljeva i osnovnih principa Stranke.

Član 23.
(Prestanak članstva)

(1) Članstvo u Stranci prestaje istupanjem ili isključenjem.
(2) Iz Stranke se istupa davanjem pisane izjave.
(3) Isključenje iz Stranke izriče se za:
a) članstvo, djelovanje i kandidaturu u drugoj stranci/partiji;
b) davanje potpisa podrške drugoj stranci/partiji ili nezavisnom kandidatu bez saglasnosti nadležnog organa Stranke;
c) djelovanje koje je u suprotnosti s osnovnim principima i ciljevima Stranke;
d) kršenje Statuta Stranke;
e) nepoštivanje obaveza od strane vijećnika/odbornika, odnosno zastupnika/poslanika/delegata i nosilaca izvršne vlasti i izvršnih funkcija;
f) ponašanje ili djelo kojim se nanosi ozbiljna šteta ugledu Stranke.
(4) Član Stranke ne može ponovo pristupiti Stranci prije isteka roka od dvije
godine od dana isključenja iz Stranke.

Član 24.
(Mirovanje članstva)

(1) Na zahtjev člana, Predsjedništvo Stranke donosi odluku o mirovanju njegovog članstva.
(2) Ukoliko je član koji je podnio zahtjev za mirovanje članstva istovremeno i član bilo kojeg organa Stranke, na bilo kojem nivou, miruje mu funkcija i u tom organu.
(3) Tokom mirovanja članstva, miruju sva prava i obaveze iz ovog Statuta.

V – ODNOSI U STRANCI

Član 25.
(Princip demokratskog jedinstva)

(1) Odnosi u Stranci se zasnivaju na principu demokratskog jedinstva, koji uključuje:
a) poštivanje slobode mišljenja i slobode izražavanja unutar Stranke,
b) uvažavanje odluka većine i obavezu njihovog ostvarivanja u praksi,
c) prava manjine i svakog pojedinca da zadrži i u Stranci izražava vlastito mišljenje i gledišta,
pod uslovom da nisu u suprotnosti sa programskim ciljevima, principima i ovim Statutom.

Član 26.
(Donošenje odluka)

(1) Ukoliko Statutom Stranke nije drugačije određeno, organ Stranke donosi odluke na sjednici kojoj prisustvuje većina izabranih članova i na kojoj se za prijedlog odluke izjasni većina prisutnih.
(2) U svim organima Stranke, glasanje se u pravilu vrši javno, osim kad taj organ odluči drugačije.
(3) Svaki član Stranke može zatražiti da se određeno pitanje stavi na dnevni red i da nadležni organ Stranke o njemu odluči.

Član 27.
(Izbor članova organa Stranke)

(1) Glavni odbor svojom odlukom raspisuje unutarstranačke izbore za sve nivoe Stranke.
(2) Glavni odbor će donijeti Pravila izbornog postupka kojima se utvrđuju kriteriji i postupak izbora članova organa Stranke.
(3) Izbor članova u organe Stranke vrši se tajnim glasanjem između više kandidata, osim kad to nije moguće osigurati u procesu kandidovanja, a što mora biti nesumnjivo dokazano i pismeno obrazloženo.
(4) Mandat organa Stranke i njegovom članu traje, u pravilu, četiri godine
(5) Sve čelne-inokosne funkcije u Stranci mogu se obavljati najviše u dva uzastopna mandatna perioda.
(6) Nosiocu funkcije ili članu organima Stranke prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran, prestankom članstva u Stranci, podnošenjem ostavke ili odlukom organa koji ga je izabrao.
(7) Članu organa Stranke koji neopravdano odsustvuje uzastopno sa dvije ili više sjednica organa Stranke, ili odsustvuje sa više od 50% sjednica u periodu od šest mjeseci, prestaje mandat u tom organu.

Član 28.
(Rodna, dobna, nacionalna i teritorijalna zastupljenost)

(1) U organima Stranke na nivou države uvažava se rodna, dobna, nacionalna i teritorijalna zastupljenost.
(2) Nadležni organ Stranke svojom odlukom o kandidovanju i izboru članova organa Stranke obezbjeđuje mehanizme za ostvarivanje adekvatne rodne zastupljenosti, prema kojima bi u organima bilo najmanje 30 % članova manje zastupljenog spola, osim ukoliko ne postoje objektivne mogućnosti.
(3) Nadležni organ Stranke svojom odlukom o kandidovanju i izboru članova organa Stranke obezbjeđuje mehanizme za ostvarivanje adekvatne dobne zastupljenosti, prema kojima bi u organima bilo najmanje 30% članova mlađih od 35 godina i najmanje 10% starijih od 55 godina.
(4) Nadležni organ Stranke svojom odlukom o kandidovanju i izboru članova organa Stranke obezbjeđuje mehanizme za ostvarivanje adekvatne nacionalne zastupljenosti, prema kojima bi u organima bilo najmanje 20% svakog od konstitutivnih naroda i najmanje 5% iz reda Ostalih.

Član 29.
(Disciplinski postupak)

(1) Protiv člana čije je ponašanje i djelovanje usmjereno protiv odluka stranačkih organa ili nečasnim djelima ili svojim postupcima krši Statut, djeluje suprotno programskim načelima i ciljevima te tako šteti ugledu Stranke, provodi se disciplinski postupak.
(2) Inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka protiv člana Stranke koji ispunjava uvjete iz stava (1) ovog člana, može podnijeti svaki kolektivni organ Stranke.
(3) Ukoliko Generalni sekretar utvrdi da postoji osnovanost navoda iz disciplinske prijave, donijet će odluku o formiranju disciplinske komisije.
(4) Disciplinska komisija će provesti postupak radi utvrđivanja disciplinske odgovornosti i pripremiti prijedlog odluke koji dostavlja Predsjedništvu Stranke.
(5) Odluku o disciplinskoj odgovornosti i izvršenom disciplinskom prekršaju donosi Predsjedništvo Stranke, koje može izreći sljedeće mjere:
a) pismenu opomenu,
b) javnu opomenu sa kojom se upoznaje članstvo organizacije protiv čijeg člana je izrečena disciplinska mjera,
c) isključenje iz Stranke.
(6) Sva pitanja u vezi pokretanja i provođenja disciplinskog postupka će se urediti Pravilnikom kojeg donosi Predsjedništvo Stranke.
VI ORGANIZACIJA STRANKE

Član 30.
(Opća načela organizacije)

Stranka je organizovana kao jedinstvena politička organizacija koja obuhvata cjelokupno članstvo i sve organizacijske oblike Stranke na području Bosne i Hercegovine.

Član 31.
(Teritorijalna organizacija Stranke)

(1) Stranka je organizirana na teritorijalnom principu, počev od mjesne zajednice, općine/opštine, grada, kantona, regije i na nivou države Bosne i Hercegovine.
(2) Stranka svoj rad i aktivnosti provodi putem sljedećih organizacijskih oblika:
• Mjesne organizacije DF, kao osnovne jedinice organizovanja
• Općinske/Opštinske organizacije DF
• Gradske organizacije DF
• Kantonalne/regionalne organizacije DF
• Organi Demokratske fronte na nivou države Bosne i Hercegovine
• U mjestima, općinama, gradovima i kantonima/regijama gdje nisu formirane organizacije DF djelovat će povjerenici, odnosno povjerenstva DF.

Član 32.
(Područje lokalne organizacije)

(1) Organizacije Stranke nižeg i srednjeg nivoa organiziranja su:
Skupština mjesne organizacije, Mjesni odbor, Skupština općinske/opštinske organizacije, Općinski/opštinski odbor, Predsjedništvo Općinskog/Opštinskog odbora, Gradski odbor, Predsjedništvo Gradskog odbora, Kantonalni odbor, Predsjedništvo Kantonalnog odbora, Skupština Kantonalnog odbora, Skupština regionalnog odbora, Predsjedništvo Regionalnog odbora.

VI. 1. ORGANIZACIJE NA NIVOU MJESNE ZAJEDNICE

Član 33.
(Mjesne organizacije)

(1) Organizacija Stranke na nivou mjesne zajednice (u daljem tekstu: Mjesna organizacija) predstavlja osnovni oblik organiziranja i djelovanja Stranke.
(2) Mjesnu organizaciju čine svi članovi Stranke na području odnosne mjesne zajednice.
(3) Skupštinu mjesne organizacije čine svi članovi sa područja odnosne mjesne zajednice koji se odazovu na redovni godišnji sastanak mjesne organizacije.
(4) Skupština mjesne organizacije je izborno/izvještajnog karaktera i održava se najmanje jednom godišnje.
(5) Skupština mjesne organizacije bira članove i predsjednika Mjesnog odbora, donosi godišnji plan rada i razmatra godišnji izvještaj o radu Mjesnog odbora.
(6) Mjesni odbor u pravilu čini između pet i petnaest članova koji su birani u skladu s Pravilima izbornog postupka Stranke i svi članovi koji se odazovu na izbornu sjednicu Mjesne organizacije mogu birati i biti birani.
(7) Mjesni odbor inicira i usmjerava političku aktivnost u Mjesnoj organizaciji, prati njezino ostvarivanje i realizuje odluke viših organa Stranke.
(8) Mjesni odbor i predsjednik Mjesnog odbora biraju se na period od 4 godine.
(9) Predsjednik Mjesnog odbora rukovodi radom Mjesnog odbora, redovno obavještava članstvo o svim poduzetim aktivnostima, te Predsjednika općinskog odbora o svim usvojenim inicijativama i odlukama.
(10) Predsjednik Mjesnog odbora saziva sjednicu Mjesnog odbora samoinicijativno ili na zahtjev natpolovične većine članova Mjesnog odbora u roku od tri dana od datuma prijema zahtjeva.
(11) Ukoliko Predsjednik Mjesnog odbora ne sazove sjednicu u predviđenom roku, odbije prijedlog za sazivanje sjednice ili na drugi način pokuša izbjeći njezino sazivanje, sjednicu u roku od pet dana saziva Predsjednik Općinskog odbora i određuje člana Općinskog odbora koji će tu sjednicu voditi.

VI. 2. ORGANIZACIJE NA NIVOU GRADA/OPĆINE/OPŠTINE

Član 34.
(Skupština Opštinske/općinske organizacije)

(1) Skupštinu općinske organizacije čine izabrani predstavnici Mjesnih odbora, a broj članova za svaku općinsku organizaciju utvrđuje Predsjedništvo Stranke.
(2) Skupština općinske organizacije je izborno/izvještajnog karaktera i održava se najmanje jednom godišnje.
(3) Skupština općinske organizacije bira predsjedavajućeg i dva zamjenika predsjedavajućeg Skupštine općinske/opštinske organizacije, članove općinskog/opštinskog odbora i predsjednika općinskog/opštinskog odbora, u skladu s pravilima izbornog postupka Stranke.
(4) Predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Skupštine općinske/opštinske organizacije biraju se iz reda članova Skupštine općinske/opštinske organizacije.

Član 35.
(Gradski/Općinski/Opštinski odbor)

(1) Općinski odbor inicira i usmjerava političku aktivnost u općinskoj organizaciji, prati njezino ostvarivanje i realizuje odluke organa Stranke višeg nivoa.
(2) Broj članova općinskog odbora u pravilu odgovara broju vijećnika u općinskom vijeću/skupštini na području odnosne općine.
(3) Općinski odbor se formira odlukom Predsjedništva Stranke.
(4) Općinski odbor može formirati stalne ili povremene komisije ili savjete čiji članovi ne moraju biti članovi općinskog odbora.
(5) Općinski odbor na prijedlog predsjednika općinskog odbora bira općinski izborni štab.
(6) Općinski odbor utvrđuje izborni program za lokalne izbore i prati njegovu realizaciju.
(7) Općinski odbor utvrđuje, uz prethodno pribavljeno mišljenje Kantonalnog odbora i saglasnost Predsjedništva Stranke, kandidata za načelnika općine i liste vijeća/skupštine općina.
(8) Općinski odbor može organizirati zborove članova Stranke i javne tribine s ciljem razmatranja pojedinih unutarstranačkih ili društvenih pitanja.
(9) Općinski odbor najmanje jedanput polugodišnje razmatra ostvarivanje izbornog programa na nivou općine i o tome u pisanoj formi informira Predsjedništvo Stranke i Kantonalni odbor.
(10) Općinski odbor, uz prethodnu saglasnost Kantonalnog odbora i Predsjedništva Stranke, donosi odluku o stupanju u predizborne ili postizborne koalicije na nivou odnosne općine.
(11) Sjednicama gradskog/općinskog odbora obavezno prisustvuju, bez prava odlučivanja, članovi Glavnog odbora iz te općine, koji su ujedno zaduženi ispred Glavnog odbora za praćenje rada tog odbora.
(12) Načelnik općine, predsjedavajući općinskog vijeća/predsjednik skupštine općine, te predsjednik kluba vijećnika/odbornika, ukoliko su članovi Stranke, a nisu članovi općinskog odbora, obavezno prisustvuju sjednicama općinskog odbora, bez prava odlučivanja.
(13) Općinski odbor bira tehničkog sekretara općinske organizacije.

Član 36.
(Predsjednik općinskog/opštinskog odbora)

(1) Predsjednik općinskog odbora rukovodi radom općinskog odbora, saziva sjednice općinskog odbora i Predsjedništva općinskog odbora, predstavlja u javnosti općinski odbor, te koordinira rad općinskog odbora sa organima Stranke višeg nivoa.
(2) Predsjednik općinskog odbora predlaže listu kandidata za Predsjedništvo općinskog odbora.
(3) Predsjednik općinskog odbora saziva sjednicu općinskog odbora samoinicijativno ili na zahtjev natpolovične većine članova općinskog odbora.
(4) Predsjednik općinskog odbora dužan je da sazove sjednicu općinskog odbora u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva.
(5) Ukoliko Predsjednik općinskog odbora ne sazove sjednicu u predviđenom roku, odbije prijedlog za sazivanje sjednice ili na drugi način pokuša izbjeći njezino sazivanje, sjednicu u roku od pet dana saziva Predsjednik Stranke, kao organ koji osigurava jedinstveno i cijelovito funkcioniranje Stranke i određuje člana Glavnog odbora koji će tu sjednicu voditi.

Član 37.
(Predsjedništvo općinskog/opštinskog odbora)

(1) Predsjedništvo općinskog odbora je organ izvršnog i koordinativnog karaktera čiji se članovi biraju iz reda članstva općinskog odbora.
(2) Predsjedništvo općinskog odbora u pravilu čini jedna trećina članova Općinskog odbora.
(3) Članove Predsjedništva općinskog odbora bira Općinski odbor na prijedlog Predsjednika općinskog odbora, u skladu s Pravilima izbornog postupka Stranke.
(4) Predsjedništvo općinskog odbora u pravilu zasjeda između sjednica Općinskog odbora, priprema prijedloge dnevnog reda i materijale za sjednice općinskog odbora i operativno izvršava sve odluke ili prenosi inicijative višim organima Stranke.


VI.3. ORGANIZACIJE NA NIVOU GRADOVA I BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 38.
(Područje Gradske organizacije)

Za područje Brčko Distrikta BiH i gradova Mostar, Tuzla, Bihać, Zenica, Široki Brijeg, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Istočno Sarajevo, Prijedor i Trebinje, kao i sve ostale općine koje po zakonu dobiju status grada, primjenjuju se odredbe ovog Statuta koji se odnose na općinske organizacije.

VI. 4. – ORGANIZACIJE NA NIVOU KANTONA I REGIJA

Član 39.
(Kantonalna/Regionalna skupština)

(1) Kantonalnu/regionalnu izbornu/izvještajnu skupštinu sačinjavaju svi članovi općinskih odbora u kantonu/regiji.
(2) Kantonalna/regionalna izborna skupština, tajnim glasanjem i natpolovičnom većinom prisutnih, bira Predsjednika kantonalnog/regionalnog odbora na mandatni period od četiri godine.
(3) Kantonalna/regionalna izvještajna skupština jedanput godišnje razmatra i natpolovičnom većinom prisutnih usvaja izvještaj o radu kantonalnog/regionalnog odbora.
(4) Kvorum za rad skupštine je dvije trećine od ukupnog broja delegata skupštine.
(5) Kvorum za donošenje odluka skupštine je natpolovična većina prisutnih delegata koji imaju pravo glasa.
(6) Ukoliko se na sazvanu skupštinu kantonalne/regionalne organizacije ne odazove većina potrebna za rad i odlučivanje, predsjednik kantonalnog odbora otkazuje skupštinu, i ponovo je saziva, u roku koji ne može biti duži od deset dana od dana otkazivanja. U ovom slučaju, kvorum za održavanje skupštine je natpolovična prisutnost od ukupnog broja delegata skupštine.

Član 40.
(Kantonalni/Regionalni odbor)

(1) Kantonalni/regionalni odbor ima obavezu da se stara o poslovima političkog upravljanja kantonalnom/regionalnom organizacijom, da koordinira rad članova Stranke u kantonalnoj/regionalnoj organizaciji, te da prati i koordinira rad sa klubom zastupnika i članovima Stranke nosiocima funkcija u organima vlasti kantona.
(2) Kantonalni/regionalni odbor inicira i usmjerava političku aktivnost u Kantonalnoj/ regionalnoj organizaciji, prati njezino ostvarivanje i realizira odluke organa Stranke višeg nivoa.
(3) Broj članova kantonalnog odbora u pravilu odgovara broju zastupnika u skupštini odnosnog kantona. Broj članova Regionalnog odbora utvrđuje Predsjedništvo Stranke.
(4) Kantonalnim/regionalnim odborom rukovodi Predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora Stranke koji se bira iz reda članstva kantonalnog/regionalnog odbora.
(5) Kantonalni/regionalni odbor čine Predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora i izabrani predstavnici s područja općinskih organizacija koji se biraju u skladu s Pravilima izbornog postupka Stranke.
(6) Kantonalni odbor, na prijedlog kluba zastupnika, imenuje predsjednika Kluba zastupnika u kantonalnoj skupštini.
(7) Kantonalni odbor utvrđuje, uz saglasnost Predsjedništva Stranke, kandidata Stranke za premijera i ministre u kantonalnoj vladi, prijedlog kandidata za gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika gradova, prijedlog kandidata Stranke za zastupnike u kantonalnoj skupštini i gradskom vijeću, te daje prijedloge kandidata za izvršne i druge političke funkcije na području kantona i gradova.
(8) Kantonalni odbor daje mišljenje na prijedlog kandidata za funkcije u organima lokalne samouprave.
(9) Kantonalni odbor utvrđuje izborni program Stranke za izbore na nivou kantona.
(10) Kantonalni/regionalni odbor, bira kantonalni/regionalni izborni štab.
(11) Kantonalni/regionalni odbor može organizirati zborove članova Stranke i javne tribine s ciljem razmatranja pojedinih unutarstranačkih ili društvenih pitanja.
(12) Kantonalni/regionalni odbor može formirati stalne ili povremene komisije ili savjete, čiji članovi ne moraju biti članovi kantonalnog/regionalnog odbora.
(13) Kantonalni/regionalni odbor održava sjednice prema potrebi, a najmanje jedanput mjesečno.
(14) Kantonalni/regionalni odbor najmanje jedanput polugodišnje razmatra ostvarivanje izbornog programa Stranke na nivou kantona i regije, te o tome u pisanoj formi informira Predsjedništvo Stranke.
(15) Kantonalni odbor odlučuje, uz saglasnost Predsjedništva Stranke, o stupanju u predizborne ili postizborne koalicije na nivou odnosnog kantona.
(16) Osim članova sjednicama Kantonalnog odbora, bez prava odlučivanja, prisustvuju (ukoliko su članovi Stranke) premijer kantona, kantonalni ministri, predsjedavajući ili dopredsjedavajući skupštine kantona, kao i predsjednik kluba zastupnika Stranke u skupštini kantona.
(17) Sjednici kantonalnog odbora obavezno prisustvuju, bez prava odlučivanja, članovi Glavnog odbora iz odnosnog kantona.
(18) Sjednici kantonalnog odbora najmanje jednom godišnje na poziv Predsjednika Kantonalnog odbora ili na inicijativu predsjednika Stranke prisustvuju: Predsjednik Stranke, Predsjednik Glavnog odbora, Generalni sekretar, Direktor Stranke.
(19) Kantonalni/regionalni odbor bira tehničkog sekretara kantonalnog/regionalnog odbora.

Član 41.
(Predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora)

(1) Predsjednik Kantonalnog/regionalnog odbora rukovodi radom kantonalnog/regionalnog odbora, saziva sjednice kantonalnog/regionalnog odbora i Predsjedništva odbora, predstavlja Odbor u javnosti, te koordinira rad kantonalnog/regionalnog odbora sa organima Stranke višeg nivoa.
(2) Predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora predlaže listu kandidata za Predsjedništvo kantonalnog/regionalnog odbora.
(3) Sjednicu kantonalnog/regionalnog odbora saziva Predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora Stranke. Predsjednik saziva sjednicu samoinicijativno ili na zahtjev natpolovične većine članova kantonalnog/regionalnog odbora.
(4) Predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora Stranke dužan je sazvati sjednicu kantonalnog/regionalnog odbora u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva.
(5) Ukoliko Predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora ne sazove sjednicu u predviđenom roku, odbije da primi zahtjev za sazivanje sjednice ili na drugi način izbjegava njezino sazivanje, sjednicu u roku od deset dana saziva predsjednik Stranke, kao organ koji osigurava jedinstveno i cijelovito funkcioniranje Stranke te određuje i člana Glavnog odbora koji će voditi sjednicu.

Član 42.
(Predsjedništvo kantonalnog/regionalnog odbora)

(1) Predsjedništvo kantonalnog/regionalnog odbora je organ izvršnog i koordinativnog karaktera čiji se članovi biraju iz reda članstva kantonalnog/regionalnog odbora.
(2) Predsjedništvo kantonalnog/regionalnog odbora u pravilu čini 1/3 članova kantonalnog/regionalnog odbora.
(3) Članove Predsjedništva kantonalnog/regionalnog odbora bira kantonalni/regionalni odbor na prijedlog Predsjednika kantonalnog/regionalnog odbora u skladu s Pravilima izbornog postupka Stranke.
(4) Predsjedništvo kantonalnog/regionalnog odbora u pravilu zasjeda između sjednica kantonalnog/regionalnog odbora, priprema prijedloge dnevnog reda i materijale za sjednice odbora i operativno izvršava sve odluke ili prenosi inicijative višim organima Stranke.

Član 43.
(Povjereništva)

(1) U slučaju da se iz objektivnih razloga ne mogu provesti unutarstranački izbori i izabrati mjesni, općinski ili kantonalni/regionalni/gradski odbori na određenim područjima na prijedlog organa Stranke višeg nivoa u odnosu na organ koji nije uspostavljen, Predsjedništvo Stranke može uvesti privremeno Povjereništvo na rok ne duži od 6 mjeseci do kada se trebaju provesti unutarstranački izbori u skladu sa Statutom i Pravilima izbornog postupka Stranke.
(2) Povjereništvo čini devet članova, od čega su najmanje dvije trećine članovi iz općina/gradova/kantona u kojima se uvodi Povjereništvo.
(3) Povjereništva imaju sve ovlasti izabranih organa Stranke.

VI. 5. ORGANI STRANKE NA NIVOU BOSNE I HERCEGOVINE

Član 44.
(Organi Stranke)

Organi Demokratske fronte na državnom nivou su:
(1) Kongres,
(2) Glavni odbor,
(3) Predsjednik,
(4) Predsjedništvo,
(5) Nadzorni odbor.

Član 45.
(Kongres Stranke)

(1) Kongres je najviši organ Stranke i njegove odluke obavezne su za sve članove i organe Stranke.
(2) Kongres se saziva prema potrebi, a najmanje jednom u četiri godine. Na osnovu odluke Glavnog odbora, Kongres može biti redovni ili vanredni.
(3) Odluku o sazivanju Kongresa, Glavni odbor donosi u skladu sa Statutom ili na osnovu inicijative dvije trećine članova Glavnog odbora ili dvije trećine općinskih odbora.
(4) Pripremama za održavanje Kongresa rukovodi Odbor kojega, na prijedlog Predsjedništva Stranke, bira Glavni odbor.
(5) Kongres sačinjavaju isključivo delegati iz općinskih/gradskih organizacija. Svaka općinska/gradska organizacija ima osigurano najmanje jedno delegatsko mjesto.Delegati za Kongres iz općinskih / gradskih organizacija biraju se u skladu s Pravilima izbornog postupka Stranke.
(6) Članovi rukovodstva Stranke, na bilo kojem nivou organiziranja, ne mogu biti delegati Kongresa.
(7) Na Kongres se obavezno pozivaju Predsjednik i članovi Predsjedništva Stranke, Generalni sekretar Stranke, članovi Glavnog odbora, članovi Nadzornog odbora, predsjednici kantonalnih/regionalnih odbora, predsjednici općinskih odnosno gradskih odbora i svi izabrani zvaničnici u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou.
(8) Kongres utvrđuje politiku Stranke, donosi Program i Statut Stranke na prijedlog Glavnog odbora, donosi deklaracije i rezolucije po određenim temama, ocjenjuje rad organa koje bira, te rješava druga pitanja u skladu sa Poslovnikom o radu.
(9) Kongres bira: Glavni odbor Stranke, Predsjednika Stranke i Nadzorni odbor Stranke.
(10) Osim prijedloga Glavnog odbora, kandidata za Predsjednika Stranke može, na samome Kongresu, predložiti i najmanje jedna četvrtina prisutnih delegata Kongresa.
(11) Na prijedlog Glavnog odbora, Kongres može donijeti i odluku o prestanku rada Stranke, o spajanju s drugom partijom/strankom, te o postupanju sa imovinom Stranke u takvim slučajevima. Ova odluka se donosi dvotrećinskom većinom svih delegata Kongresa.
(12) Kongres može početi sa radom kada se osigura prisustvo najmanje dvije trećine pozvanih delegata. Kvorum za rad i pravosnažno odlučivanje Kongresa čini natpolovična većina ukupnog broja pozvanih delegata. Odluke na Kongresu se donose natpolovičnom većinom prisutnih delegata.
(13) Kongres donosi Poslovnik o radu.

Član 46.
(Glavni odbor)

(1) Glavni odbor je najviši organ političkog rukovođenja i ostvarivanja politike Stranke između dva Kongresa.
(2) Glavni odbor broji devedeset članova.
(3) Glavni odbor bira Predsjednika Glavnog odbora i tri potpredsjednika.
(4) Glavni odbor utvrđuje pravce i ciljeve, kao i opće aktivnosti Stranke između dva Kongresa, te prati njihovo ostvarivanje i za svoj rad odgovara Kongresu.
(5) Vrši ocjenu usaglašenosti programa i politike Kongresa stranke i daje političke smjernice za djelovanje stranke i njenih organa između Kongresa.
(6) Glavni odbor najmanje jedanput godišnje razmatra, rad zastupničkih/poslaničkih klubova na državnom, entitetskom nivou, kantonalnom i nivou Brčko Distrikta BiH, te nosilaca funkcija u izvršnoj vlasti na svim nivoima.
(7) Glavni odbor raspisuje izbore u Stranci.
(8) Glavni odbor utvrđuje prijedlog Programa i Statuta Stranke, kao i drugih dokumenata koji se razmatraju na Kongresu.
(9) Glavni odbor najmanje jedanput godišnje razmatra ostvarivanje Programa Stranke.
(10) Na prijedlog Predsjedništva Stranke, Glavni odbor potvrđuje kandidata Stranke za pozicije u zakonodavnim i izvršnim tijelima države, entiteta i Brčko Distrikta BiH.
(11) Glavni odbor, na prijedlog Predsjednika Stranke, bira Potpredsjednike Stranke, Generalnog sekretara Stranke, članove Predsjedništva Stranke, s tim da najmanje 2/3 moraju biti članovi Glavnog odbora.
(12) Glavni odbor može formirati stalne ili privremene komisije i druga radna tijela čiji članovi ne moraju biti članovi Glavnog odbora.
(13) Komisije i druga radna tijela Glavnog odbora podnose Glavnom odboru najmanje jedanput godišnje izvještaj o svome radu.
(14) Glavni odbor, na prijedlog Predsjedništva, odlučuje o stupanju Stranke u predizborne ili postizborne koalicije na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou.
(15) Glavni odbor održava sjednice prema potrebi, a namanje četiri puta godišnje.
(16) Glavni odbor donosi Poslovnik o radu.

Član 47.
(Predsjednik Glavnog odbora)

(1) Sjednicu Glavnog odbora saziva predsjednik Glavnog odbora.
(2) Predsjednik Glavnog odbora može sazvati sjednicu samoincijativno ili na zahtjev Predsjedništva Stranke ili na zahtjev najmanje jedne trećine članova Glavnog odbora.
(3) Predsjednik Glavnog odbora dužan je sazvati sjednicu Glavnog odbora u roku od sedam dana od dana prijema prijedloga.
(4) Ukoliko predsjednik Glavnog odbora ne sazove sjednicu Glavnog odbora u predviđenom roku, sjednicu u roku od tri dana saziva jedan od potpredsjednika Glavnog odbora, a ukoliko isti to ne učine sjednicu Glavnog odbora saziva saziva Predsjednik Stranke.
(5) Dnevni red sjednice Glavnog odbora predlaže predsjednik i potpredsjednici Glavnog odbora.

Član 48.
(Predsjednik Stranke)

(1) Predsjednik Stranke osigurava jedinstvo i cjelovito funkcioniranje Stranke, te zastupa njezine interese u odnosima s državnim organima i sa drugim partijama/strankama.
(2) Predsjednik Stranke za svoj rad odgovara Kongresu, a između dva Kongresa Glavnom odboru.
(3) Za Predsjednika je izabran kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova prisutnih delegata Kongresa. Ako nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, izbor se ponavlja između dva kandidata koji su dobili najviše glasova. Izabran je kandidat koji u drugom krugu glasanja dobije više glasova.
(4) Mandat Predsjednika, izabranog na redovnom kongresu, traje četiri godine.
(5) Funkcija Predsjednika i funkcija člana Glavnog odbora su nespojive.
(6) Predsjednik predstavlja i vodi Stranku, u skladu sa Statutom o čemu redovno izvještava Predsjedništvo Stranke.
(7) Predsjednik Stranke osigurava harmonizaciju programa u politikama stranke i djelovanju predstavnika Stranke u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, koordinira rad parlamentarnih klubova stranke i nosilaca izvršnih funkcija stranke na svim nivoima, osigurava primjenu usvojenih političkih principa i pravaca, te rukovodi kampanjom i kreiranjem predizbornih programa i zadužen je za kreiranje političkih poruka stranke.
(8) Po potrebi saziva i predsjedava stalnim i povremenim radnim grupama u Stranci

Član 49.
(Potpredsjednici Stranke)

(1) Stranka ima sedam potpredsjednika, a koji se na prijedlog Predsjednika Stranke, biraju iz reda članova Glavnog odbora.
(2) Potpredsjednike Stranke, na prijedlog Predsjednika Stranke, bira Glavni odbor.
(3) Potpredsjednici Stranke za svoj rad odgovaraju Glavnom odboru, Predsjedništvu i Predsjedniku Stranke.
(4) Potpredsjednici mogu biti zaduženi za pojedina područja ostvarivanja programskih ciljeva Stranke.

Član 50.
(Predsjedništvo Stranke)

(1) Predsjedništvo Stranke se sastoji od trideset članova. U sastav Predsjedništva, po funkciji, ulaze Predsjednik Stranke, Potpredsjednici Stranke, Generalni sekretar Stranke i Predsjednik Glavnog odbora Stranke.
(2) Ukoliko se izborom članova Predsjedništva Stranke ne osigura odgovarajuća teritorijalna, nacionalna, socijalna, starosna i spolna zastupljenost, Predsjednik Stranke može povećati broj članova Predsjedništva u cilju osiguranja odgovarajuće zastupljenosti.
(3) Odredba prethodnog stava adekvatno se primjenjuje i na sastav predsjedništava svih nivoa organizovanja Stranke.
(4) Predsjedništvo je zaduženo za izvršno i političko upravljanje Strankom s ciljem njenog organiziranog i kontinuiranog djelovanja u političkom i javnom životu.
(5) Predsjedništvo Stranke organizira izbornu kampanju i formira Centralni izborni štab.
(6) Predsjedništvo Stranke utvrđuje prijedlog akata koje donosi Glavni odbor kao i i prijedlog kandidata Stranke za obavljanje funkcija koje imenuje i razrješava Glavni odbor.
(7) Predsjedništvo Stranke za svoj rad odgovara Glavnom odboru i podnosi mu na razmatranje i odlučivanje pitanja od važnijeg političkog značaja.
(8) Ako su članovi Stranke, sjednicama Predsjedništva Stranke mogu, bez prava odlučivanja, prisustvovati i član Predsjedništva BiH; predsjednik i/ili potpredsjednik FBiH, predsjedavajući ili zamjenik predsjedavajućeg nekog od domova Parlamentarne Skupštine BiH, odnosno parlamenata entiteta, član Vijeća ministara, odnosno premijer ili ministar u entitetskoj vladi; predsjednik zastupničkog kluba u Parlamentarnoj Skupštini BiH, odnosno, u entiteskim parlamentima i gradonačelnik Brčko Distrikta BiH.
(9) Predsjedništvo Stranke imenuje predsjednika zastupničkog/poslaničkog kluba ili kluba delegata u Parlamentarnoj Skupštini BiH i u entitetskim parlamentima.
(10) Predsjedništvo Stranke, uz prethodno mišljenje kantonalnog/regionalnog odbora na čijoj se teritoriji općina/grad nalazi, daje saglasnost na prijedlog vijećničke/odborničke liste Stranke koju utvrdi općinski odnosno gradski odbor kao i na prijedlog kandidata za načelnike i gradonačelnike.
(11) Predsjedništvo Stranke daje saglasnost na prijedlog liste kandidata Stranke koju kantonalni/regionalni odbori predlažu za nivo kantona.
(12) Predsjedništvo Stranke utvrđuje redoslijed na listama kandidata za Parlamentarnu Skupštinu BiH i entitetske parlamente, koje predlažu kantonalni/regionalni odbori stranke.
(13) Predsjedništvo Stranke, na prijedlog Predsjednika Stranke, imenuje Portparola Stranke, te može imenovati izvršne sekretare za određena područja djelovanja.
(14) Predsjedništvo Stranke obavlja i druge poslove na ostvarivanju programskih ciljeva Stranke.
(15) Predsjedništvo donosi Poslovnik o radu.

Član 51.
(Raspuštanje općinskog/gradskog i kantonalnog/regionalnog odbora)

(1) Predsjedništvo Stranke može raspustiti općinski/gradski odbor, odnosno, kantonalni/regionalni odbor, ukoliko utvrdi da djeluje suprotno politici i interesima Stranke, na prijedlog Nadzornog odbora ili dvije trećine članova Predsjedništva Stranke.
(2) Ukoliko raspusti odbore iz stava (1) ovog člana, Predsjedništvo formira Povjereništvo.
(3) Broj članova i sastav Povjereništva uređuje se posebnom odlukom Predsjedništva Stranke.

Član 52.
(Nadzorni odbor)

(1) Nadzorni odbor je kontrolno-nadzorni organ Stranke.
(2) Nadzorni odbor broji sedam članova koje bira Kongres na period od četiri godine.
(3) Nadzorni odbor na prvoj konstituirajućoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.
(4) Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugog organa Stranke.
(5) Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Kongresu.
(6) Nadzorni odbor kontroliše prihode i rashode Stranke, te način upravljanja imovinom koja je u vlasništvu Stranke ili kojom Stranka raspolaže po nekom drugom osnovu.
(7) Nadzorni odbor nadležan je za odlučivanje o žalbi na odluku o isključenju člana Stranke i na odluke Predsjedništva Stranke o raspuštanju odbora.
(8) Odluke Nadzornog odbora su konačne i obavezujuće.
(9) Nadzorni odbor jedanput godišnje podnosi Predsjedništvu Stranke izvještaj o unutrašnjoj kontroli finansijskog poslovanja.
(10) Nadzorni odbor donosi Poslovnik o radu.

Član 53.
(Statutarna komisija)

(1) Statutarna komisija ima pet članova koje bira i razrješava Predsjedništvo stranke.
(2) Statutarna komisija za svoj rad odgovara Predsjedništvu stranke.
(3) Statutarna komisija na prvoj konstituirajućoj sjednici bira svog predsjednika.
(4) Statutarna komisija tumači Statut i druga akta Stranke, te odlučuje o usklađenosti akata i o nadležnostima organa Stranke.
(5) Odluka, odnosno, tumačenje Statutarne komisije konačno je za sve organe i članove Stranke.
(6) Članovi Statutarne komisije ne mogu biti članovi drugog organa Stranke.
(7) Mandat Statutarne komisije vezan je za mandat Predsjedništva Stranke.
(8) Statutarna komisija donosi Poslovnik o radu.

Član 54.
(Generalni sekretar)

(1) Generalnog sekretara Stranke, na prijedlog Predsjednika Stranke, bira Glavni odbor na period od četiri godine.
(2) Generalni sekretar Stranke:
a) rukovodi Sekretarijatom, brine o organizaciji rada i stručnom i operativnom izvršavanju poslova i zadataka;
b) posebno se stara o organizacionom jačanju i osposobljavanju organizacija Stranke;
c) predlaže Predsjedništvu donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Sekretarijata;
d) predlaže Predsjedništvu imenovanje članova Sekretarijata;
e) pomaže predsjednicima organa Stranke na svim nivoima u sazivanju sjednica i organizaciji rada;
f) brine se i odgovoran je za izvršavanje odluka Predsjednika, Predsjedništva, Glavnog i Nadzornog odbora te Statutarne komisije;
g) usklađuje rad općinskih, gradskih i kantonalnih/regionalnih organizacija;
h) prema potrebi vrši koordinaciju rada sekretara kantonalnih/regionalnih odbora;
i) koordinira rad interesnih oblika organizovanja u okviru Stranke;
j) koordinira rad Službe za medije i analitiku;
k) koordinira rad Političke akademije;
l) usklađuje rad savjeta organiziranih na nivou Stranke, te obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom.
(3) Generalni sekretar za svoj rad odgovara Predsjedniku, Predsjedništvu i Glavnom odboru.

Član 55.
(Direktor stranke)

(1) Direktora Stranke, na prijedlog Generalnog sekretara imenuje Predsjedništvo Stranke.
(2) Direktor za svoj rad odgovara Predsjedniku stranke, Generalnom sekretaru i Predsjedništvu.
(3) Po funkciji je ovlaštena osoba za podnošenje finansijskih izvještaja Centralnoj izbornoj komisiji.
(4) Direktor se, koordinirano sa Generalnim sekretarom, brine o prihodima i rashodima Stranke, upravlja njenom imovinom, vodi brigu o zaposlenim licima,brine o sticanju, čuvanju, zaštiti i otuđenju imovine Stranke, organizira finansiranje aktivnosti Stranke, te obavlja i druge poslove finansijsko-poslovnog karaktera.
(5) Direktor sa Generalnim sekretarom koordinira i izrađuje finansijski plan Stranke za svaku fiskalnu godinu, te koordinira izradu finansijskih planova i izvještaja organizacija Stranke.
(6) Dostavlja godišnji finansijski plan Predsjedništvu Stranke i Nadzornom odboru, na usvajanje.
(7) Direktor, sa Generalnim sekretarom, izrađuje Izvještaj o finansijskom poslovanju Stranke u prethodnoj godini i podnosi ga Predsjedništvu Stranke i Nadzornom odboru na usvajanje.
Član 56.
(Sekretarijat/Tajništvo)

(1) Stranka ima Sekretarijat za obavljanje stručnih i administrativnih poslova.
(2) Radom Sekretarijata rukovodi Generalni sekretar Stranke.
(3) Sekretarijat čine:
a) Služba za pravne i opće poslove
b) Služba za finansijske poslove
c) Služba za medije i analitiku
(4) U okviru Sekretarijata se mogu formirati i dodatne službe koje obezbjeđuju funkcioniranje Stranke i podupiru realizaciju utvrđenih politika Stranke.
(5) Odluku o formiranju službi Sekretarijata donosi Predsjedništvo Stranke na prijedlog Generalnog sekretara.
(6) Predsjedništvo donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata.

Član 57.
(Politička akademija)

(1) Stranka ima Političku akademiju.
(2) Politička akademija osniva se odlukom Predsjedništva Stranke.
(3) Cilj osnivanja Političke akademije jest političko obrazovanje i usavršavanje, te podizanje nivoa političke komunikacije i kulture dijaloga članova Stranke.
(4) U okviru Političke akademije, formiraju se stručna i savjetodavna Vijeća za određene oblasti javnih politika.
(5) Za svoj rad Politička akademija odgovara Generalnom sekretaru i Predsjedništvu Stranke.

Član 58.
(Provođenje unutarstranačkih izbora)

Procedura provođenja unutarstranačkih izbora za sve organizacijske oblike Stranke propisuje se Pravilima izbornog postupka Stranke koje donosi Glavni odbor.

Član 59.
(Dualizam funkcija)

(1) Nije dozvoljeno obnašanje više od jedne stranačke funkcije, osim onih koje se dobijaju po funkciji.
(2) Izabrani nosilac funkcije dužan je u roku od sedam dana od dana izbora odlučiti koju funkciju zadržava.
Član 60.
(Kooptiranje u stranačkim organima)
Predsjednik Stranke je jedini ovlašten da po potrebi dopuni organe Stranke dodatnim članovima radi uspostavljanja teritorijalne, nacionalne, spolne i dobne ravnoteže u svrhu ostvarenja programskih ciljeva Stranke, a ne više od 25% članova u odnosu na izabrani broj članova.

Član 61.
(Oblici interesnog organizovanja)

(1) U stranci se mogu formirati oblici interesnog organizovanja.
(2) Saglasnost za formiranje interesnog oblika organizovanja, na prijedlog Predsjedništva Stranke, daje Glavni odbor Stranke.
(3) Oblici interesnog organizovanja mogu biti:
• Organizacija mladih,
• Organizacija žena,
• i drugi oblici interesnog organizovanja koji nisu u koliziji sa principima stranke.
(4) Članstvo u interesnim organizacijama stiče se odobrenjem zahtjeva upućenog rukovodstvu organizacije.
(5) Organizacije u okviru Stranke donose Poslovnik o radu i kriterije za članstvo.
(6) Saglasnost na Poslovnik o radu i kriterijima za članstvo daje Glavni odbor Stranke.

VII – IZBORI I REALIZACIJA IZBORNOG PROGRAMA

Član 62.
(Opća pravila)

(1) Glavni odbor usvaja izborni program Stranke.
(2) Glavni odbor utvrđuje kriterije za predlaganja kandidata Stranke za vijećnike/odbornike i zastupnike/poslanike, kao i kandidata Stranke za obavljanje drugih poslova i aktivnosti u ime Stranke.

Član 63.
(Način odlučivanja)

(1) Predsjedništvo Stranke odlučuje o podršci Stranke kandidatu druge partije/stranke ili nezavisnom kandidatu na izborima za državni, entitetski i kantonalni nivo zakonodavne ili izvršne vlasti.
(2) Glavni odbor odlučuje o učešću Stranke u formiranju koalicione vlade, u skladu sa Statutom.
(3) Predsjedništvo Stranke daje saglasnost na imenovanja kandidata Stranke odnosno utvrđuje prijedlog kandidata za pozicije u izvršnoj vlasti na svim nivoima u skladu sa Statutom.

Član 64.
(Provedba izbornog programa na izvršnim nivoima vlasti)

(1) Članovi Vijeća ministara BiH, kao i članovi vlada na ostalim nivoima vlasti dužni su, ukoliko su kandidati Stranke, da sprovode izborni program koji utvrdi Glavni odbor.
(2) Ako je predsjedavajući Vijeća ministara BiH ili premijer kandidat Stranke, dužan je Predsjedništvu Stranke predlagati politiku koja obezbjeđuje realizaciju izbornog programa Stranke.

Član 65.
(Provedba izbornog programa na nivou lokalne samouprave)

(1) Funkcioneri lokalne samouprave, ukoliko su članovi Stranke, dužni su sprovoditi izborni program koji usvoji općinski/gradski odbor.
(2) Načelnik općine/gradonačelnik, ukoliko je član Stranke, predlaže općinskom/gradskom odboru politiku lokalne samouprave, koja osigurava realizaciju izbornog programa.
(3) Predsjednik kantonalne vlade, ukoliko je član Stranke, predlaže kantonalnom odboru politiku koja obezbjeđuje realizaciju izbornog programa.

Član 66.
(Klub zastupnika/poslanika i klub vijećnika/odbornika)

(1) Klub zastupnika/poslanika sačinjavaju svi zastupnici/poslanici, a klub vijećnika / odbornika svi vijećnici/odbornici sa liste Stranke u odgovarajućoj skupštini/vijeću ili parlamentu.
(2) Član kluba zastupnika/poslanika, odnosno vijećnika/odbornika dužan je da poštuje principe i interese Stranke i zastupa politiku Stranke u odgovarajućoj skupštini/vijeću ili parlamentu.
(3) U slučaju nepoštivanja principa i interesa Stranke može se pokrenuti postupak za utvrđivanje odgovornosti vijećnika/odbornika, odnosno zastupnika/poslanika.
(4) Član kluba zastupnika/poslanika, odnosno vijećnika/odbornika, obavezan je da prisustvuje sjednicama kluba i sjednicama vijeća/skupštine ili parlamenta.
(5) Predsjednik kluba zastupnika/poslanika na državnom, entitetskom ili kantonalnom nivou podnosi godišnji izvještaj Predsjedništvu Stranke, a predsjednik kluba vijećnika/odbornika godišnji izvještaj podnosi općinskom i kantonalnom odboru Stranke.
(6) Klub zastupnika/poslanika, odnosno vijećnika/odbornika, može donijeti svoj Poslovnik o radu.

VIII – POSEBNE ODREDBE

Član 67.
(Imovina i finansiranje)

(1) Stranka ima imovinu.
(2) Imovinom upravlja Predsjedništvo Stranke.
(3) Stranka se finansira u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka.
(4) Predsjedništvo Stranke, na prijedlog direktora Stranke, usvaja finansijski plan najkasnije do 31.12. tekuće godine za narednu godinu.

IX – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 68.
(Izmjene i dopune Statuta)

(1) Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na način i po postupku njegovoga donošenja.
(2) Svi akti Stranke moraju biti usklađeni sa ovim Statutom. Sve organizacije Stranke su dužne uskladiti svoju organizaciju sa ovim Statutom u roku od devedeset dana od dana stupanja na snagu ovoga Statuta.
(3) Glavni odbor može, izuzetno, između dva Kongresa, pojedina pitanja urediti i statutarnom odlukom.

Član 69.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.