Naslovnica

REVIZORSKI IZVJEŠTAJ FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE ZA 2019. GODINU – DUGI SPISAK KOJI SVJEDOČI O POTPUNOM JAVAŠLUKU

Razmatranje Revizorskog izvještaja  FUCZ za 2019. godinu odvija se u situaciji u kojoj je direktor ove institucije  Fahrudin Solak  preventivno suspendovan sa te pozicije još u maju 2020.  i činjenice da je  protiv njega Sud BIH potvrdio optužnicu  u sklopu predmeta  „Respiratori“ .

U rješenju  Vlade FBIH navedeno je da se direktor privremeno suspenduje s dužnosti do okončanja aktivnosti pokrenutih u vezi sa procesom javnih nabavki.

Prema utvrđenom stanju u FUCZ i izdatim preporukama nepravilnosti bi se mogle svrstati u utvrđene slučajeve kršenja Zakona ali i nedomaćinskog odnosa ljudi zaduženih za vođenje FUCZ i Federalnog štaba CZ koji u svom sastavu ima stručnjake iz različitih institucija koji bi morali ukazati, u skladu sa svojim kompetencijama, na nepravilnosti i prije uočenog od strane revizora.

Dakle, sem kršenja Zakona o javnim nabavkama  npr. u slučaju nabavke sredstava i opreme za specijalnu jedinicu od 900 000 KM, pri isplati posebnog dodatka na plaću i uslove rada u iznosu od 5.362 324 KM krši se i Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji.

Ne poštuje se Zakon o internoj reviziji jer nisu obavljane interne revizije.

Kad je u pitanju prevencija korupcije  u skladu sa Strategijom za borbu protiv korupcije  i Akcionim planom za provedbu Strategije  za borbu protiv korupcije Vlade, Komisiji za postupanje po prijavama korupcije imenovanoj u januaru 2018. istekao je mandat 2019. u januaru, a nije imenovana nova.

Nisu pokrenute aktivnosti iz nadležnosti Uprave kako bi Vlada Federacije blagovremeno imenovala federalnu Komisiju za procjenu  šteta, a zatim u skladu sa Odlukom o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći općinama i kantonima za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća.

Sredstva za potrebe Federalnog štaba CZ nisu realizirana u skladu sa Pravilnikom o načinu rada i funkcionisanju štabova CZ.

Godišnji popis nije vršen u skladu sa Zakonom o računovodstvu

Uprava nije blagovremeno sačinila  Program zaštite i spašavanja ljudi  i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreča  u FBIH za period od 5 godina. Naime, prijedlog je dostavljen Vladi 17.05.2018. godine a odnosi se na 2018. godinu i do danas nije usvojen u Parlamentu FBIH.

Federalne specijalne jedinice CZ nisu u potpunosti organizirane u skladu sa Uredbom o organizovanju spec jedinica niti je uspostavljena jedinstvena baza podataka  obveznika CZ u skladu sa Pravilnikom.

Budžet  FUCZ za 2019. godine u iznosu od 22.670.754 i to za Upravu 22.610.754 a Štabu 60 000 no sredstva nisu  planirana  po preporuci i u skladu sa Zakonom o Budžetima. Uprava i Štab imaju jedan ID broj.

Za plaće i naknade izdvojena sredstav  5,362 324 veća za 757 975 u odnosu na predhodnu godinu.

Nedomaćinskom odnosu odgovornih za rukovođenje Upravom svjedoči  Revizorski izvještaj  i nepostojanje internih kontrola, značajni izdaci za gorivo,upitna službena putovanja ali i bez interne kontrole utrošenih 500 000  za rad Komisija, stručno usavršavanje i fizičko osiguranje objekata.

Postavlja se pitanje ima li ovako organizovana Uprava, bez značajne rekonstrukcije  snage da postupi po jasno argumentiranim preporukama revizora i hoće li Vlada  poduzeti korake iz svoje nadležnosti kako bi uticala na formiranje FUCZ koja će moći odgovoriti zahtjevnim zadacima? Možda je  prije toga neophodno da pravosudne institucije istraže ozbiljne navode, posebno kršenja Zakona o javnim nabavkama iz revizorskog izvještaja FUCZ za 2019. godinu.

Članica Komisije za reviziju  Parlamenta FBIH, Alma Kratina

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *