Demokratska fronta Mostar: Vlada FBiH protiv transparentnosti budžeta Grada Mostara

Feb 12 2018
(0) Comments

Gradski odbor Demokratske fronte Mostar izražava žaljenje i razočaranost što je Vlada FBiH odbila Prijedlog  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima  u Federaciji Bosni i Hercegovini kojeg su uputili klubovi Demokratske fronte  i  Socijaldemokratske partije u Federalnom parlamentu i na ocjenu Vladi Federacije

Prijedlog  se podsjećanja radi odnosio na sljedeće.

  1. Do konstituisanja novog saziva Gradskog vijeća grada Mostara,  Izvršenje budžeta će uključivati isključivo realizaciju stavki definisanih u okviru kodova neophodnih za normalno funkcionisanje grada
  2. Tražili smo da se po proceduri donošenja Budžeta prethodno donesei javno objavi na internet stranici Grada Mostara Odluka o donošenju programa  obavljanja komunalnih djelatnosti iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje za period 01.01. do 31.12.2018.godine, sa mjesečnim operativnim planovima, u kojima će jasno biti utvrđeno: vrsta poslova, ukupna visina potrebnih sredstava, kao i raspored sredstava za svaku vrstu poslova, posebno i po namjenama.
  3. Izvršenje prikupljenih namjenskih i donatorskih sredstava u okviru kategorije rashoda tj. glave budžeta 2.“ KAPITALNI IZDACI“ se obustavljaju do konstituisanja novog saziva Gradskog vijeća Grada Mostara, izuzev namjenskih sredstava koje se odnose na realizaciju prethodno usvojenog i na web stranici grada Mostara objavljenog programa zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća.
  4. U cilju transparentnosti i javne kontrole utroška svih sredstava nadležna služba za finansije je dužna svaki radni dan na internet stranici Grada Mostara objavljivati izvode sa svih računa u vlasništvu Grada Mostara i iste držati dostupnima za pregled do objavljivanja Odluke o izvršenju Budžeta Grada Mostara.

Grad Mostar je jedina jedinica lokalne samouprave u kojoj se demokratski izbori ne provode u redovitim četverogodišnjim ciklusima. Ova činjenica ima za posljedicu da u Gradu Mostaru ne egzistira Gradsko vijeće pa samim tim trenutno ne postoji organ koji bi u uobičajenoj proceduri donio budžet grada i Odluku o izvršenju budžeta. Naš prijedlog omogućava izvršavanje obaveza Grada Mostara prema javnoj potrošnji, ali i uvodi obavezu svim institucijama i parlamentarnim akterima da konačno iznađu rješenje za održavanje demokratskih izbora u Mostaru.

Potpisivanjem budžeta i davanjem redovnih cirka 50 miliona maraka u ruke dvoje ljudi , dvaju interesnih istih grupacija okupljenh oko SDA i HDZ –a nema prilike da se u Mostaru dogode izbori  i da Mostar prestane biti dio nedemokratskog svijeta.